Een deel van de reden voor de lelijkheid van volwassenen, in een kind zijn ogen, is dat het kind gewoonlijk omhoog kijkt, en weinig gezichten zijn op hun best wanneer gezien van onderen


een-deel-van-de-reden-voor-de-lelijkheid-van-volwassenen-in-een-kind-zijn-ogen-is-dat-het-kind-gewoonlijk-omhoog-kijkt-weinig-gezichten-zijn-op-hun
george orwelleendeelvanderedenvoorlelijkheidvolwassenenineenkindzijnogenisdathetgewoonlijkomhoogkijktweiniggezichtenophunbestwanneergezienondereneen deeldeel vanvan dede redenreden voorde lelijkheidlelijkheid vanvan volwassenenin eeneen kindkind zijnzijn ogenis datdat hethet kindkind gewoonlijkgewoonlijk omhoogomhoog kijkten weinigweinig gezichtengezichten zijnzijn opop hunhun bestbest wanneerwanneer geziengezien vanvan ondereneen deel vandeel van devan de redende reden voorreden voor devoor de lelijkheidde lelijkheid vanlelijkheid van volwassenenin een kindeen kind zijnkind zijn ogenis dat hetdat het kindhet kind gewoonlijkkind gewoonlijk omhooggewoonlijk omhoog kijkten weinig gezichtenweinig gezichten zijngezichten zijn opzijn op hunop hun besthun best wanneerbest wanneer gezienwanneer gezien vangezien van onderen

Kenmerkend voor de verhouding volwassenen-kind is dat volwassenen niet meer weten hoe een kind isVan de maan af gezien, zijn we allen even groot. Voor 'n weter zou er geen verschil merkbaar zijn tussen de kennis van 'n kind en van de wijsgeer die 't meest en 't zuiverst gedacht heeftDe ware geboorte heeft niet plaats wanneer de moeder van het kind, doch pas wanneer het kind van de moeder verlost wordtZij die het kind tot enig doel van hun huwelijk maken, maken dit kind tot symbool van een vreugdeloze berustingWeinig dingen in het leven zijn inherent goed of slecht: Het is afhankelijk van wanneer ze gebeuren, wie ernaar kijkt en hoe ze gezien worden. Dit besef kan het mogelijk maken om zelfs in de moeilijkste situaties nog hoop te vindenHet geluk van een kind is als dat van een roos, die haar paarlen, uit een weinig water vormt