Een deel van het geheim van het succes in het leven is te eten waarin je trek hebt en het voedsel het van binnen te laten uitvechten


een-deel-van-het-geheim-van-het-succes-in-het-leven-is-te-eten-waarin-trek-hebt-het-voedsel-het-van-binnen-te-laten-uitvechten
mark twaineendeelvanhetgeheimsuccesinlevenisteetenwaarintrekhebtvoedselbinnenlatenuitvechteneen deeldeel vanvan hethet geheimgeheim vanvan hethet successucces inin hethet levenleven isis tete eteneten waarinwaarin jeje trektrek hebthebt enen hethet voedselvoedsel hethet vanvan binnenbinnen tete latenlaten uitvechteneen deel vandeel van hetvan het geheimhet geheim vangeheim van hetvan het succeshet succes insucces in hetin het levenhet leven isleven is teis te etente eten waarineten waarin jewaarin je trekje trek hebttrek hebt enhebt en heten het voedselhet voedsel hetvoedsel het vanhet van binnenvan binnen tebinnen te latente laten uitvechteneen deel van hetdeel van het geheimvan het geheim vanhet geheim van hetgeheim van het succesvan het succes inhet succes in hetsucces in het levenin het leven ishet leven is televen is te etenis te eten waarinte eten waarin jeeten waarin je trekwaarin je trek hebtje trek hebt entrek hebt en hethebt en het voedselen het voedsel hethet voedsel het vanvoedsel het van binnenhet van binnen tevan binnen te latenbinnen te laten uitvechteneen deel van het geheimdeel van het geheim vanvan het geheim van hethet geheim van het succesgeheim van het succes invan het succes in hethet succes in het levensucces in het leven isin het leven is tehet leven is te etenleven is te eten waarinis te eten waarin jete eten waarin je treketen waarin je trek hebtwaarin je trek hebt enje trek hebt en hettrek hebt en het voedselhebt en het voedsel heten het voedsel het vanhet voedsel het van binnenvoedsel het van binnen tehet van binnen te latenvan binnen te laten uitvechten

Het geheim van een succesvol leven is eten wat je wil en je voedsel het zelf maar laten uitvechten in je maag -Mark Twain
het-geheim-van-een-succesvol-leven-is-eten-wat-wil-voedsel-het-zelf-maar-laten-uitvechten-in-maag
Het geheim van het succes in het leven is; klaar te staan als het komt -Benjamin Disraeli
het-geheim-van-het-succes-in-het-leven-is-klaar-te-staan-als-het-komt
Het geheim van het handhaven van een succes berust vaak op het succes van het handhaven van een geheim -Alexander Pola
het-geheim-van-het-handhaven-van-een-succes-berust-vaak-op-het-succes-van-het-handhaven-van-een-geheim
Een welomschreven doel is het geheim van duurzaam succes -Victor Cousin
een-welomschreven-doel-is-het-geheim-van-duurzaam-succes