Een dubbel onverstand heeft over u gebied; een weetniet zijt gij, vriend! En gij en weet niet!


een-dubbel-onverstand-heeft-over-u-gebied-een-weetniet-zijt-gij-vriend-en-gij-weet-niet
jeremias de deckereendubbelonverstandheeftovergebiedeenweetnietzijtgijvriendgijweetnieteen dubbeldubbel onverstandheeft overover uu gebiedeen weetnietweetniet zijtzijt gijen gijgij enen weetweet nieteen dubbel onverstanddubbel onverstand heeftonverstand heeft overheeft over uover u gebiedeen weetniet zijtweetniet zijt gijen gij engij en weeten weet nieteen dubbel onverstand heeftdubbel onverstand heeft overonverstand heeft over uheeft over u gebiedeen weetniet zijt gijen gij en weetgij en weet nieteen dubbel onverstand heeft overdubbel onverstand heeft over uonverstand heeft over u gebieden gij en weet niet

Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Zijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebbenWees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenWie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijtGij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent?Schoon zijt gij, dat weet ge helaas al te zeer. O, wist gij het minder, dan waart ge het meer