Een futuroloog is iemand die zich kan indenken hoe de toekomst er uit zal zien, maar zich niet kan indenken dat die toekomst het zonder hem kan klaarspelen


een-futuroloog-is-iemand-die-zich-kan-indenken-hoe-de-toekomst-er-uit-zal-zien-maar-zich-niet-kan-indenken-dat-die-toekomst-het-zonder-hem-kan
stanislaw jerzy leceenfuturoloogisiemanddiezichkanindenkenhoedetoekomsteruitzalzienmaarnietdathetzonderhemklaarspeleneen futuroloogfuturoloog isis iemanddie zichzich kankan indenkenindenken hoehoe dede toekomsttoekomst erer uituit zalzal zienmaar zichzich nietniet kankan indenkenindenken datdat diedie toekomsttoekomst hethet zonderzonder hemhem kankan klaarspeleneen futuroloog isfuturoloog is iemandis iemand dieiemand die zichdie zich kanzich kan indenkenkan indenken hoeindenken hoe dehoe de toekomstde toekomst ertoekomst er uiter uit zaluit zal zienmaar zich nietzich niet kanniet kan indenkenkan indenken datindenken dat diedat die toekomstdie toekomst hettoekomst het zonderhet zonder hemzonder hem kanhem kan klaarspelen

Een archeoloog is de beste echtgenoot die een vrouw zich kan indenken: hoe ouder ze wordt, hoe meer hij in haar geïnteresseerd raaktDe dood kan men zich niet indenken omdat hij afwezigheid van gedachte is. Dus komen we er niet onderuit te leven of we eeuwig warenHoe armzalig is iemand, die zich niet boven zich zelf kan verheffenAls iemand me kan laten zien en me kan overtuigen dat ik iets verkeerds denk of doe, dan zal ik met liefde veranderen; want ik wens de waarheid te weten, die nog nooit iemand gekwetst heeftKan iemand volhouden dat iemand met een zekere ontwikkeling iets uit een krant kan leren dat de moeite waard is? Hij kan er uit leren wat er in het parlement gezegd is, werpt u tegen. Wel, zal dat tot zijn ontwikkeling bijdragen?Zolang iemand gelooft dat zijn ideaal en doel buiten hem liggen, boven de wolken, in het verleden of in de toekomst, zal hij buiten zichzelf gaan en voldoening zoeken waar het niet gevonden kan worden. Hij zal overal naar oplossingen en antwoorden zoeken behalve waar ze gevonden kunnen worden: in zichzelf