Een goede daad gaat nooit verloren; help wie het ook zij en zonder aanzien des persoons


een-goede-daad-gaat-nooit-verloren-help-wie-het-ook-zij-zonder-aanzien-persoons
luigi pulcieengoededaadgaatnooitverlorenhelpwiehetookzijzonderaanzienpersoonseen goedegoede daaddaad gaatgaat nooitnooit verlorenhelp wiewie hethet ookook zijzij enen zonderzonder aanzienaanzien desdes persoonseen goede daadgoede daad gaatdaad gaat nooitgaat nooit verlorenhelp wie hetwie het ookhet ook zijook zij enzij en zonderen zonder aanzienzonder aanzien desaanzien des persoonseen goede daad gaatgoede daad gaat nooitdaad gaat nooit verlorenhelp wie het ookwie het ook zijhet ook zij enook zij en zonderzij en zonder aanzienen zonder aanzien deszonder aanzien des persoonseen goede daad gaat nooitgoede daad gaat nooit verlorenhelp wie het ook zijwie het ook zij enhet ook zij en zonderook zij en zonder aanzienzij en zonder aanzien desen zonder aanzien des persoons

Hoe dichter zij tot de grijsheid naderen, des te meer beginnen zij ook weer op kinderen te gelijken, totdat zij op de wijze van kinderen, zonder het leven zat te zijn en zonder de nadering des doods te bemerken, het leven verlatenHet goede, dat men aan goede mensen doet, gaat niet verlorenZij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daadHoe lang een goede daad, die van ons uitgaat, ook onder weg blijft, ten slotte keert zij met zegen tot ons terugWie het nooit echt goed gaat, verbittert; wie het nooit echt slecht gaat, verzuurtDe Fransen zijn conservatief. De goede kant daarvan is dat ze het ook zijn ten aanzien van hun keuken