Een groot mens is in de herinnering groter dan in werkelijkheid. We zien in hem tegelijk het beste van hem en het beste van onszelf


een-groot-mens-is-in-de-herinnering-groter-dan-in-werkelijkheid-we-zien-in-hem-tegelijk-het-beste-van-hem-het-beste-van-onszelf
alaineengrootmensisindeherinneringgroterdanwerkelijkheidwezienhemtegelijkhetbestevanonszelfeen grootgroot mensmens isis inin dede herinneringherinnering grotergroter dandan inin werkelijkheidwe zienzien inin hemhem tegelijktegelijk hethet bestebeste vanvan hemhem enen hethet bestebeste vanvan onszelfeen groot mensgroot mens ismens is inis in dein de herinneringde herinnering groterherinnering groter dangroter dan indan in werkelijkheidwe zien inzien in hemin hem tegelijkhem tegelijk hettegelijk het bestehet beste vanbeste van hemvan hem enhem en heten het bestehet beste vanbeste van onszelfeen groot mens isgroot mens is inmens is in deis in de herinneringin de herinnering groterde herinnering groter danherinnering groter dan ingroter dan in werkelijkheidwe zien in hemzien in hem tegelijkin hem tegelijk hethem tegelijk het bestetegelijk het beste vanhet beste van hembeste van hem envan hem en hethem en het besteen het beste vanhet beste van onszelfeen groot mens is ingroot mens is in demens is in de herinneringis in de herinnering groterin de herinnering groter dande herinnering groter dan inherinnering groter dan in werkelijkheidwe zien in hem tegelijkzien in hem tegelijk hetin hem tegelijk het bestehem tegelijk het beste vantegelijk het beste van hemhet beste van hem enbeste van hem en hetvan hem en het bestehem en het beste vanen het beste van onszelf

De beste manier om de geest van de mens te beïnvloeden is door hem iets uit te leggenAls u het mij vraagt heeft de mens een totaal andere structuur dan de code hem wil. Bijna alles wat we van hem weten, slaat niet op hem, maar op de codeHet meest belangwekkende aan een mens, zijn de verbindingen die er bestaan tussen het slechtste en het beste in hem.De mens is niet meer dan een zwak riet, maar het is een denkend riet. Het is niet nodig dat het heelal zich bewapent om hem te verpletteren: een damp, een waterdruppel volstaat om hem te doden.  Maar ook wanneer het heelal hem zou verpletteren, ook dan nog zou de mens edeler zijn dan wat hem doodt, omdat hij weet dat hij sterft, terwijl het heelal niets weet van wat het op hem voorheeft. Zodoende bestaat al onze waardigheid in ons denken.Voor hem, die zeker is van zichzelf, bestaat de beste diplomatie in openhartigheidSlechts weinigen weten de dingen zo te zien als zij in werkelijkheid zijn. De een neemt slechts waar wat hij wil zien, de ander wat men hem laat zien