Een heleboel mensen teren op de reputatie van de reputatie die ze misschien hadden kunnen maken


een-heleboel-mensen-teren-op-de-reputatie-van-de-reputatie-die-ze-misschien-hadden-kunnen-maken
oliver wendell holmeseenheleboelmensenterenopdereputatievandiezemisschienhaddenkunnenmakeneen heleboelheleboel mensenmensen terenteren opop dede reputatiereputatie vanvan dede reputatiereputatie diedie zeze misschienmisschien haddenhadden kunnenkunnen makeneen heleboel mensenheleboel mensen terenmensen teren opteren op deop de reputatiede reputatie vanreputatie van devan de reputatiede reputatie diereputatie die zedie ze misschienze misschien haddenmisschien hadden kunnenhadden kunnen makeneen heleboel mensen terenheleboel mensen teren opmensen teren op deteren op de reputatieop de reputatie vande reputatie van dereputatie van de reputatievan de reputatie diede reputatie die zereputatie die ze misschiendie ze misschien haddenze misschien hadden kunnenmisschien hadden kunnen makeneen heleboel mensen teren opheleboel mensen teren op demensen teren op de reputatieteren op de reputatie vanop de reputatie van dede reputatie van de reputatiereputatie van de reputatie dievan de reputatie die zede reputatie die ze misschienreputatie die ze misschien haddendie ze misschien hadden kunnenze misschien hadden kunnen maken

Reputatie, reputatie, reputatie! Oh! Ik ben mijn reputatie kwijtgeraakt. Ik ben het onsterfelijk deel van mijn persoon kwijt en wat overblijft is beestachtigSommige artsen maken zich bezorgder over hun reputatie dan over de toestand van de patiëntVeel mensen maken voornamelijk vakantiereizen om ansichtkaarten te kopen, hoewel ze die voordeliger hadden kunnen laten sturenEen heleboel vrouwen zouden zich in het leven vervelen, als zij niet een man of een minnaar hadden om hen ongelukkig te makenDe meimaand, die zo zelden de naam van lente verdient, is een zinnebeeld van onverdiende reputatieWe kunnen beter leven met een slecht geweten dan met een slechte reputatie