Een huwelijk is als een huis: als het niet wordt onderhouden en bewoond, komt er al gauw verval, hoe mooi het ook werd opgebouwd


een-huwelijk-is-als-een-huis-als-het-niet-wordt-onderhouden-bewoond-komt-er-al-gauw-verval-hoe-mooi-het-ook-werd-opgebouwd
piet nijseenhuwelijkisalseenhuishetnietwordtonderhoudenbewoondkomteralgauwvervalhoemooiookwerdopgebouwdeen huwelijkhuwelijk isis alsals eeneen huisals hethet nietniet wordtwordt onderhoudenonderhouden enen bewoondkomt erer alal gauwgauw vervalhoe mooimooi hethet ookook werdwerd opgebouwdeen huwelijk ishuwelijk is alsis als eenals een huisals het niethet niet wordtniet wordt onderhoudenwordt onderhouden enonderhouden en bewoondkomt er aler al gauwal gauw vervalhoe mooi hetmooi het ookhet ook werdook werd opgebouwdeen huwelijk is alshuwelijk is als eenis als een huisals het niet wordthet niet wordt onderhoudenniet wordt onderhouden enwordt onderhouden en bewoondkomt er al gauwer al gauw vervalhoe mooi het ookmooi het ook werdhet ook werd opgebouwdeen huwelijk is als eenhuwelijk is als een huisals het niet wordt onderhoudenhet niet wordt onderhouden enniet wordt onderhouden en bewoondkomt er al gauw vervalhoe mooi het ook werdmooi het ook werd opgebouwd

Met het leven is het als met een toneelstuk: het komt er niet op aan hoe lang het is, doch hoe goed het gespeeld wordtHet maakt niet uit hoe mooi je theorie is, het maakt niet uit hoe slim je bent. Als je theorie niet ondersteunt wordt door experimenten, is het verkeerdHet maakt niet uit hoe briljant een idee wordt verteld, het zal ons niet raken als we het niet zelf ook al half bedacht haddenEen filosoof die verwonderd onderzoekt hoe de kosmos in elkaar zit, doet me altijd denken aan een lamp die zich verbaasd afvraagt hoe het komt dat de kamer zo mooi verlicht isEen kind wordt volwassen als het erachter komt dat het niet alleen het recht heeft gelijk te hebben, maar ook om geen gelijk te hebbenAls woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder. Als iets traag in beweging komt, komt het langzaam tot leven