Een hypothese vormt een stimulans om naar bepaalde eigenschappen te zoeken of ze juist te verwaarlozen, of zelfs te ontkennen


een-hypothese-vormt-een-stimulans-om-naar-bepaalde-eigenschappen-te-zoeken-of-ze-juist-te-verwaarlozen-of-zelfs-te-ontkennen
umberto ecoeenhypothesevormteenstimulansomnaarbepaaldeeigenschappentezoekenofzejuistverwaarlozenzelfsontkenneneen hypothesehypothese vormtvormt eeneen stimulansstimulans omom naarnaar bepaaldebepaalde eigenschappeneigenschappen tete zoekenze juistjuist tete verwaarlozenzelfs tete ontkenneneen hypothese vormthypothese vormt eenvormt een stimulanseen stimulans omstimulans om naarom naar bepaaldenaar bepaalde eigenschappenbepaalde eigenschappen teeigenschappen te zoekenzoeken of zeze juist tejuist te verwaarlozenzelfs te ontkenneneen hypothese vormt eenhypothese vormt een stimulansvormt een stimulans omeen stimulans om naarstimulans om naar bepaaldeom naar bepaalde eigenschappennaar bepaalde eigenschappen tebepaalde eigenschappen te zoekente zoeken of zezoeken of ze juistze juist te verwaarlozeneen hypothese vormt een stimulanshypothese vormt een stimulans omvormt een stimulans om naareen stimulans om naar bepaaldestimulans om naar bepaalde eigenschappenom naar bepaalde eigenschappen tenaar bepaalde eigenschappen te zoekeneigenschappen te zoeken of zete zoeken of ze juistzoeken of ze juist te

Elke blik op de wereld bevestigt en bewijst ons dat de 'wil om te leven', verre van een willekeurige hypothese of zelfs een holle frase is, juist de enig ware formulering van haar diepste wezen is -A. Schopenhauer
elke-blik-op-de-wereld-bevestigt-bewijst-ons-dat-de-'wil-om-te-leven'-verre-van-een-willekeurige-hypothese-of-zelfs-een-holle-frase-is-juist-de-enig
Een gedachte is aanstekelijk. Bepaalde gedachten zijn zelfs epidemisch -Wallace Stevens
een-gedachte-is-aanstekelijk-bepaalde-gedachten-zijn-zelfs-epidemisch
Menigeen, vol goede eigenschappen, mist juist de éne, die ze alle zou doen gelden -Jean Antoine Petit-Senn
menigeen-vol-goede-eigenschappen-mist-juist-de-éne-die-ze-alle-zou-doen-gelden
Zelfs een verkeerde vraag kan een juist antwoord krijgen -Alessandro Morandotti
zelfs-een-verkeerde-vraag-kan-een-juist-antwoord-krijgen
We verlangen niet naar bepaalde dingen terug, maar naar de gevoelens die ze in ons oproepen. -Sigmund Graff
we-verlangen-niet-naar-bepaalde-dingen-terug-maar-naar-de-gevoelens-die-ze-in-ons-oproepen