Een idee, ontbloot van affectieve of mystieke steun, oefent geen enkele werking uit. Het is een schim zonder gezag, zonder duur en zonder kracht


een-idee-ontbloot-van-affectieve-of-mystieke-steun-oefent-geen-enkele-werking-uit-het-is-een-schim-zonder-gezag-zonder-duur-zonder-kracht
gustave le boneenideeontblootvanaffectieveofmystiekesteunoefentgeenenkelewerkinguithetiseenschimzondergezagduurkrachteen ideeontbloot vanvan affectievemystieke steunoefent geengeen enkeleenkele werkingwerking uithet isis eeneen schimschim zonderzonder gezagzonder duurduur enen zonderzonder krachtontbloot van affectieveaffectieve of mystiekeoefent geen enkelegeen enkele werkingenkele werking uithet is eenis een schimeen schim zonderschim zonder gezagzonder duur enduur en zonderen zonder krachtvan affectieve of mystiekeaffectieve of mystieke steunoefent geen enkele werkinggeen enkele werking uithet is een schimis een schim zondereen schim zonder gezagzonder duur en zonderduur en zonder krachtontbloot van affectieve of mystiekevan affectieve of mystieke steunoefent geen enkele werking uithet is een schim zonderis een schim zonder gezagzonder duur en zonder kracht

Zonder geheugen, is er geen cultuur. Zonder geheugen zou er geen beschaving, geen enkele maatschappij, en geen toekomst zijn. -Wiesel Elie
zonder-geheugen-is-er-geen-cultuur-zonder-geheugen-zou-er-geen-beschaving-geen-enkele-maatschappij-geen-toekomst-zijn
Een idee zonder hart is een vrucht zonder smaak -Maurice Roelants
een-idee-zonder-hart-is-een-vrucht-zonder-smaak
Alleen kinderen genieten zonder achterdocht van het ogenblik, want ze zijn zonder herinnering en zonder ambitie -Oskar van der Hallen
alleen-kinderen-genieten-zonder-achterdocht-van-het-ogenblik-want-ze-zijn-zonder-herinnering-zonder-ambitie
Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de 'plicht'? -Friedrich Nietzsche
wat-is-funester-dan-te-werken-te-denken-te-voelen-zonder-innerlijke-noodzaak-zonder-een-diep-persoonlijke-keuze-zonder-lust-als-een-automaat-van-de
De kracht bestaat niet, maar verkeert zich, in de uiting, waarin ze zich wedervindt; geene kracht zonder uiting, noch uiting zonder kracht -G. J. P. J. Bolland
de-kracht-bestaat-niet-maar-verkeert-zich-in-de-uiting-waarin-ze-zich-wedervindt-geene-kracht-zonder-uiting-noch-uiting-zonder-kracht