Een in toorn geschreven brief zou veelal even goed zijn doel bereiken en met minder nadelige gevolgen, indien hij niet werd verzonden, maar, na geschreven te zijn, vernietigd


een-in-toorn-geschreven-brief-zou-veelal-even-goed-zijn-doel-bereiken-met-minder-nadelige-gevolgen-indien-hij-niet-werd-verzonden-maar-na-geschreven
c. j. wijnaendts franckeneenintoorngeschrevenbriefzouveelalevengoedzijndoelbereikenmetmindernadeligegevolgenindienhijnietwerdverzondenmaarnatezijnvernietigdeen inin toorntoorn geschrevengeschreven briefbrief zouzou veelalveelal eveneven goedgoed zijnzijn doeldoel bereikenbereiken enen metmet minderminder nadeligenadelige gevolgenindien hijhij nietniet werdwerd verzondenna geschrevengeschreven tete zijneen in toornin toorn geschreventoorn geschreven briefgeschreven brief zoubrief zou veelalzou veelal evenveelal even goedeven goed zijngoed zijn doelzijn doel bereikendoel bereiken enbereiken en meten met mindermet minder nadeligeminder nadelige gevolgenindien hij niethij niet werdniet werd verzondenna geschreven tegeschreven te zijn

De meeste schrijvers zouden meer gelezen worden, indien zij minder hadden geschrevenMet inkt geschreven leugens kunnen nooit feiten verdoezelen die geschreven werden met bloedIk ben schrijver, en dat heeft mijn leven tot hier behoorlijk verpest. Alles wat ik geschreven heb, ben ik bereid niet geschreven te hebben, als ik in ruil daarvoor een gangbaar, harmonisch, sociabel maatschappelijk leven zou blijken te hebben geleidEr bestaat niet zoiets als een moreel of immoreel boek. Boeken zijn goed of slecht geschrevenDe ene mens is net zo goed als de andere tot hij een boek heeft geschrevenShakespeare heeft zijn stukken niet voor de roem maar voor de kas geschreven. Zijn grootste roem bestaat juist daarin, dat hij desondanks Shakespeare geworden is