Een kat is alleen op u gesteld als bron van voedsel, veiligheid en een plaats in de zon. Haar hoge graad van zelfgenoegzaamheid is haar charme


een-kat-is-alleen-op-u-gesteld-als-bron-van-voedsel-veiligheid-een-plaats-in-de-zon-haar-hoge-graad-van-zelfgenoegzaamheid-is-haar-charme
charles cooleyeenkatisalleenopgesteldalsbronvanvoedselveiligheideenplaatsindezonhaarhogegraadzelfgenoegzaamheidhaarcharmeeen katkat isis alleenalleen opop uu gesteldgesteld alsals bronbron vanvan voedselveiligheid enen eeneen plaatsplaats inin dede zonhaar hogehoge graadgraad vanvan zelfgenoegzaamheidzelfgenoegzaamheid isis haarhaar charmeeen kat iskat is alleenis alleen opalleen op uop u gesteldu gesteld alsgesteld als bronals bron vanbron van voedselveiligheid en eenen een plaatseen plaats inplaats in dein de zonhaar hoge graadhoge graad vangraad van zelfgenoegzaamheidvan zelfgenoegzaamheid iszelfgenoegzaamheid is haaris haar charmeeen kat is alleenkat is alleen opis alleen op ualleen op u gesteldop u gesteld alsu gesteld als brongesteld als bron vanals bron van voedselveiligheid en een plaatsen een plaats ineen plaats in deplaats in de zonhaar hoge graad vanhoge graad van zelfgenoegzaamheidgraad van zelfgenoegzaamheid isvan zelfgenoegzaamheid is haarzelfgenoegzaamheid is haar charmeeen kat is alleen opkat is alleen op uis alleen op u gesteldalleen op u gesteld alsop u gesteld als bronu gesteld als bron vangesteld als bron van voedselveiligheid en een plaats inen een plaats in deeen plaats in de zonhaar hoge graad van zelfgenoegzaamheidhoge graad van zelfgenoegzaamheid isgraad van zelfgenoegzaamheid is haarvan zelfgenoegzaamheid is haar charme

Als ik een kat zie spelen met een vogel in haar klauwen, moet ik haar wegjagen. Ze herinnert mij aan mijn abortusDe handel is als een haven; haar zon bestaat uit betrouwbaarheid en haar maan is eerlijkheid.Wat is de zonde van de geest? Haar naam is zelfgenoegzaamheidJournalistiek zou al iets beter zijn als de journalisten de taal beheersten in plaats van haar alleen maar te gebruikenWanneer we de charme van een vrouw ontdekken, hebben we al het eerste geheimpje met haarHet welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht