Een koning heeft er minder recht op een individu te zijn dan ieder ander


een-koning-heeft-er-minder-recht-op-een-individu-te-zijn-dan-ieder-ander
friedrich hebbeleenkoningheefterminderrechtopeenindividutezijndaniederandereen koningkoning heeftheeft erer minderminder rechtrecht opop eeneen individuindividu tete zijnzijn dandan iedereen koning heeftkoning heeft erheeft er minderer minder rechtminder recht oprecht op eenop een individueen individu teindividu te zijnte zijn danzijn dan iederdan ieder andereen koning heeft erkoning heeft er minderheeft er minder rechter minder recht opminder recht op eenrecht op een individuop een individu teeen individu te zijnindividu te zijn dante zijn dan iederzijn dan ieder andereen koning heeft er minderkoning heeft er minder rechtheeft er minder recht oper minder recht op eenminder recht op een individurecht op een individu teop een individu te zijneen individu te zijn danindividu te zijn dan iederte zijn dan ieder ander

Niemand heeft een ander recht dan dat om altijd zijn plicht te doenHet individu heeft slechts macht, in zoverre als hij ophoudt een individu te zijnEen kwezel is niet meer te vertrouwen dan een hoveling. De een laat zijn vriend in de steek om bij zijn koning, de ander om bij God in een goed blaadje te komenIeder heeft het recht om verwaand te zijn totdat hij succes heeftIeder mens heeft het bezit over zijn eigen persoon. Niemand anders heeft hier recht op, alleen hijzelfIeder mens heeft het recht om ijdel te zijn tot het ogenblik dat hij succes heeft