Een leugen is nuttig wanneer hij de werkelijkheid kan helpen veranderen, bedacht hij; maar als die verandering mislukt, is het enige wat overblijft de leugen, de verbittering en het besef van de leugen


een-leugen-is-nuttig-wanneer-hij-de-werkelijkheid-kan-helpen-veranderen-bedacht-hij-maar-als-die-verandering-mislukt-is-het-enige-wat-overblijft-de
michel houellebecqeenleugenisnuttigwanneerhijdewerkelijkheidkanhelpenveranderenbedachthijmaaralsdieveranderingmislukthetenigewatoverblijftleugenverbitteringbesefvaneen leugenleugen isis nuttignuttig wanneerwanneer hijhij dede werkelijkheidwerkelijkheid kankan helpenhelpen veranderenbedacht hijmaar alsals diedie veranderingverandering misluktis hethet enigeenige watwat overblijftoverblijft dede leugende verbitteringverbittering enen hethet besefbesef vanvan dede leugeneen leugen isleugen is nuttigis nuttig wanneernuttig wanneer hijwanneer hij dehij de werkelijkheidde werkelijkheid kanwerkelijkheid kan helpenkan helpen veranderenmaar als dieals die veranderingdie verandering misluktis het enigehet enige watenige wat overblijftwat overblijft deoverblijft de leugende verbittering enverbittering en heten het besefhet besef vanbesef van devan de leugen

De metafysische leugen is de enige leugen, die niet weerlegd kan wordenHet was, natuurlijk, een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan wordenIs een kind eenmaal in ingewikkelde huiselijke omstandigheden opgevoed, waar de leugen een normaal iets is dan hanteert het met even grote natuurlijkheid de leugen en zegt onwillekeurig altijd de dingen die met zijn belang stroken; een zin voor waarheid, een tegenzin tegen de leugen als zodanig kent het niet en begrijpt het niet en zo liegt het in alle onschuldOok dit is een leugen, en vaak de jammerlijkste van alle, zich te houden alsof men de leugen van een leugenaar geloofdeAforisme: een deel waarheid en een stuk leugen. En zich afvragen of de leugen waar isDe grootste leugen bezit hij, die het zekerst van zijn waarheid is