Een leven is lang als het welgevuld is


een-leven-is-lang-als-het-welgevuld-is
senecaeenlevenislangalshetwelgevuldeen levenleven isis langlang alsals hethet welgevuldwelgevuld iseen leven isleven is langis lang alslang als hetals het welgevuldhet welgevuld iseen leven is langleven is lang alsis lang als hetlang als het welgevuldals het welgevuld iseen leven is lang alsleven is lang als hetis lang als het welgevuldlang als het welgevuld is

Als blikken konden doden, was het leven al lang naar de bliksemAls je niet uitkijkt, blijf je je je leven lang voorbereidenMijn leven lang heb ik gemerkt: het karakter van een mens komt verreweg het best tot zijn recht als hij zich kwaad maakt over een grapjeWij vragen om een lang leven; maar  het is diep leven of het zijn grote ogenblikken waar het op aan komtAls je lang wilt leven, moet je heel oud wordenJe kan pas lang zal ze leven roepen, als de tijd stil staat