Een lui mens is als een steen die in het slijk ligt: wie hem opneemt moet de handen wassen


een-lui-mens-is-als-een-steen-die-in-het-slijk-ligt-wie-hem-opneemt-moet-de-handen-wassen
jozua ben siracheenluimensisalseensteendieinhetslijkligtwiehemopneemtmoetdehandenwasseneen luilui mensmens isis alsals eeneen steensteen diedie inin hethet slijkslijk ligtwie hemhem opneemtopneemt moetmoet dede handenhanden wasseneen lui menslui mens ismens is alsis als eenals een steeneen steen diesteen die indie in hetin het slijkhet slijk ligtwie hem opneemthem opneemt moetopneemt moet demoet de handende handen wasseneen lui mens islui mens is alsmens is als eenis als een steenals een steen dieeen steen die insteen die in hetdie in het slijkin het slijk ligtwie hem opneemt moethem opneemt moet deopneemt moet de handenmoet de handen wasseneen lui mens is alslui mens is als eenmens is als een steenis als een steen dieals een steen die ineen steen die in hetsteen die in het slijkdie in het slijk ligtwie hem opneemt moet dehem opneemt moet de handenopneemt moet de handen wassen

Een kind is iemand die zijn handen kan wassen zonder de zeep nat te maken -Peter Darbo
een-kind-is-iemand-die-zijn-handen-kan-wassen-zonder-de-zeep-nat-te-maken
Wie de lachers op zijn hand heeft gehad, moet die zo spoedig mogelijk wassen -Jan Greshoff
wie-de-lachers-op-zijn-hand-heeft-gehad-moet-die-zo-spoedig-mogelijk-wassen
De grootste vervuilers eisen het zuiverste water om hun handen te wassen -Hugo Olaerts
de-grootste-vervuilers-eisen-het-zuiverste-water-om-hun-handen-te-wassen
Een laagstaand mens te beledigen is als het werpen van een steen in de modder, zodat die ons bespat -Inayat Khan
een-laagstaand-mens-te-beledigen-is-als-het-werpen-van-een-steen-in-de-modder-zodat-die-ons-bespat
Een echtgenoot is iemand die na het eten de borden moet wassen -Ambrose Bierce
een-echtgenoot-is-iemand-die-na-het-eten-de-borden-moet-wassen