Een man die nooit door de hel van zijn hartstochten is gegaan, heeft ze ook nooit overwonnen


een-man-die-nooit-door-de-hel-van-zijn-hartstochten-is-gegaan-heeft-ze-ook-nooit-overwonnen
carl gustav jungeenmandienooitdoordehelvanzijnhartstochtenisgegaanheeftzeookoverwonneneen manman diedie nooitnooit doorde helhel vanvan zijnzijn hartstochtenhartstochten isis gegaanheeft zeze ookook nooitnooit overwonneneen man dieman die nooitdie nooit doornooit door dedoor de helde hel vanhel van zijnvan zijn hartstochtenzijn hartstochten ishartstochten is gegaanheeft ze ookze ook nooitook nooit overwonneneen man die nooitman die nooit doordie nooit door denooit door de heldoor de hel vande hel van zijnhel van zijn hartstochtenvan zijn hartstochten iszijn hartstochten is gegaanheeft ze ook nooitze ook nooit overwonneneen man die nooit doorman die nooit door dedie nooit door de helnooit door de hel vandoor de hel van zijnde hel van zijn hartstochtenhel van zijn hartstochten isvan zijn hartstochten is gegaanheeft ze ook nooit overwonnen

Wie nooit misleid werd door een dwaallicht, heeft stellig ook nooit naar het licht gestreefd -Peter Sirius
wie-nooit-misleid-werd-door-een-dwaallicht-heeft-stellig-ook-nooit-naar-het-licht-gestreefd
De openbare mening is een rechtspraak die een eerlijk man nooit geheel moet erkennen, maar ook nooit afwijzen -Nicolas Chamfort
de-openbare-mening-is-een-rechtspraak-die-een-eerlijk-man-nooit-geheel-moet-erkennen-maar-ook-nooit-afwijzen
De man die nooit geld genoeg heeft om zijn schulden af te betalen heeft te veel van iets anders -James Lendall Basford
de-man-die-nooit-geld-genoeg-heeft-om-zijn-schulden-af-te-betalen-heeft-te-veel-van-iets-anders
Noem u niet arm, omdat uw dromen niet in vervulling zijn gegaan; werkelijk arm is slechts hij, die nooit gedroomd heeft. -Marie von Ebner-Eschenbach
noem-u-niet-arm-omdat-uw-dromen-niet-in-vervulling-zijn-gegaan-werkelijk-arm-is-slechts-hij-die-nooit-gedroomd-heeft