Een memorandum wordt niet geschreven om de lezer te informeren, maar om de schrijver te beschermen


een-memorandum-wordt-niet-geschreven-om-de-lezer-te-informeren-maar-om-de-schrijver-te-beschermen
dean achesoneenmemorandumwordtnietgeschrevenomdelezerteinformerenmaarschrijverbeschermeneen memorandummemorandum wordtwordt nietniet geschrevengeschreven omom dede lezerlezer tete informerenmaar omom dede schrijverschrijver tete beschermeneen memorandum wordtmemorandum wordt nietwordt niet geschrevenniet geschreven omgeschreven om deom de lezerde lezer telezer te informerenmaar om deom de schrijverde schrijver teschrijver te beschermeneen memorandum wordt nietmemorandum wordt niet geschrevenwordt niet geschreven omniet geschreven om degeschreven om de lezerom de lezer tede lezer te informerenmaar om de schrijverom de schrijver tede schrijver te beschermeneen memorandum wordt niet geschrevenmemorandum wordt niet geschreven omwordt niet geschreven om deniet geschreven om de lezergeschreven om de lezer teom de lezer te informerenmaar om de schrijver teom de schrijver te beschermen

Niet de schrijver, de lezer moet fantasie hebben. De lezer is niet de toeschouwer van een toneelstuk, maar de akteur die alle rollen uitbeeldt. De lectuur is zijn hoogst eigen creatie. De schrijver levert tekst maar een artistiek werkstuk wordt het pas door het talent van de lezerDe zogenaamde paradoxen van een schrijver, waaraan een lezer aanstoot neemt, bevinden zich vaak helemaal niet in het boek, maar in het hoofd van de lezerIk heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijvenEen ernstig schrijver moet men niet verwarren met een plechtstatig schrijver. Een ernstig schrijver kan een havik of een buizerd of zelfs een papegaai zijn, maar een plechtstatig schrijver is altijd een vervloekte uilIk ben schrijver, en dat heeft mijn leven tot hier behoorlijk verpest. Alles wat ik geschreven heb, ben ik bereid niet geschreven te hebben, als ik in ruil daarvoor een gangbaar, harmonisch, sociabel maatschappelijk leven zou blijken te hebben geleidDe Schrijver Schrijft, De Lezer Leest en De Literaire Criticus Vreet Z'n Hart Op