Een mens, die in de grote wereld leeft is de geboren slaaf van de algemene opinie


een-mens-die-in-de-grote-wereld-leeft-is-de-geboren-slaaf-van-de-algemene-opinie
honoré de balzaceenmensdieindegrotewereldleeftisgeborenslaafvanalgemeneopinieeen mensdie inin dede grotegrote wereldwereld leeftleeft isis dede geborengeboren slaafslaaf vanvan dede algemenealgemene opiniedie in dein de grotede grote wereldgrote wereld leeftwereld leeft isleeft is deis de geborende geboren slaafgeboren slaaf vanslaaf van devan de algemenede algemene opiniedie in de grotein de grote wereldde grote wereld leeftgrote wereld leeft iswereld leeft is deleeft is de geborenis de geboren slaafde geboren slaaf vangeboren slaaf van deslaaf van de algemenevan de algemene opiniedie in de grote wereldin de grote wereld leeftde grote wereld leeft isgrote wereld leeft is dewereld leeft is de geborenleeft is de geboren slaafis de geboren slaaf vande geboren slaaf van degeboren slaaf van de algemeneslaaf van de algemene opinie

De eer is de mening die anderen over ons hebben, dat wil zeggen de algemene opinie van hen die ons kennenDe grootste dichters der wereld zijn gekomen na grote algemene rampenJe gelooft dat jij in de wereld leeft, terwijl in werkelijkheid de wereld in jou leeftToon me iemand die geen slaaf is. De een is een slaaf van geslachtsdrift, een ander van het geld, een derde van de eerzucht. Allen zijn slaven van hoop en vreesHet is een hele wereld, die ieder in zich ronddraagt! Een ongekende wereld, die in stilte wordt geboren en sterftIedereen die leeft, leeft in deze tijd, maar de mens van deze tijd, is geloof ik, iemand anders