Een mens schrijft memoires als hij zich op geen enkele andere wijze meer wreken kan


een-mens-schrijft-memoires-als-hij-zich-op-geen-enkele-andere-wijze-meer-wreken-kan
georges clemenceaueenmensschrijftmemoiresalshijzichopgeenenkeleanderewijzemeerwrekenkaneen mensmens schrijftschrijft memoiresmemoires alsals hijhij zichzich opop geengeen enkeleandere wijzewijze meermeer wrekenwreken kaneen mens schrijftmens schrijft memoiresschrijft memoires alsmemoires als hijals hij zichhij zich opzich op geenop geen enkelegeen enkele andereenkele andere wijzeandere wijze meerwijze meer wrekenmeer wreken kaneen mens schrijft memoiresmens schrijft memoires alsschrijft memoires als hijmemoires als hij zichals hij zich ophij zich op geenzich op geen enkeleop geen enkele anderegeen enkele andere wijzeenkele andere wijze meerandere wijze meer wrekenwijze meer wreken kaneen mens schrijft memoires alsmens schrijft memoires als hijschrijft memoires als hij zichmemoires als hij zich opals hij zich op geenhij zich op geen enkelezich op geen enkele andereop geen enkele andere wijzegeen enkele andere wijze meerenkele andere wijze meer wrekenandere wijze meer wreken kan

De wijze zoekt zich niet op zijn vijanden te wreken; hij laat dat aan het leven over -Paul Courty
de-wijze-zoekt-zich-niet-op-zijn-vijanden-te-wreken-hij-laat-dat-aan-het-leven-over
Niemand veracht de roem meer van harte, dan hij, die er geen enkele aanspraak op kan maken -Jean Antoine Petit-Senn
niemand-veracht-de-roem-meer-van-harte-dan-hij-die-er-geen-enkele-aanspraak-op-kan-maken
Hij rijmt zich dood; waarom schrijft hij geen proza? -Nicolas Boileau
hij-rijmt-zich-dood-waarom-schrijft-hij-geen-proza