Een mens zou altijd moeten overwegen hoe veel meer hij heeft dan hij wenst


een-mens-zou-altijd-moeten-overwegen-hoe-veel-meer-hij-heeft-dan-hij-wenst
joseph addisoneenmenszoualtijdmoetenoverwegenhoeveelmeerhijheeftdanwensteen mensmens zouzou altijdaltijd moetenmoeten overwegenoverwegen hoehoe veelveel meermeer hijhij heeftheeft dandan hijhij wensteen mens zoumens zou altijdzou altijd moetenaltijd moeten overwegenmoeten overwegen hoeoverwegen hoe veelhoe veel meerveel meer hijmeer hij heefthij heeft danheeft dan hijdan hij wensteen mens zou altijdmens zou altijd moetenzou altijd moeten overwegenaltijd moeten overwegen hoemoeten overwegen hoe veeloverwegen hoe veel meerhoe veel meer hijveel meer hij heeftmeer hij heeft danhij heeft dan hijheeft dan hij wensteen mens zou altijd moetenmens zou altijd moeten overwegenzou altijd moeten overwegen hoealtijd moeten overwegen hoe veelmoeten overwegen hoe veel meeroverwegen hoe veel meer hijhoe veel meer hij heeftveel meer hij heeft danmeer hij heeft dan hijhij heeft dan hij wenst

Homo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeemDe Ideale Man zou altijd meer moeten zeggen dan hij bedoelt en meer bedoelen dan hij zegtHet karakter van een mens blijkt minder uit wát hij wenst, dan uit hoe hij het wenstVeel wenst zich de mens, en toch heeft hij slechts weinig nodigTelkens als je een man tegenkomt, klimt hij als een haan op zijn mesthoop en wil hij laten zien wie hij is. Je verneemt dan welk belangrijk beroep hij heeft, hoeveel hij verdient, wat voor een bolleboos hij wel is en zo meer. Hij affirmeert zich telkens in termen van macht, ook seksueel. Zodra hij zichzelf bevestigd heeft, heeft hij geen enkele boodschap meerEen verstandig mens ziet in vleierijen slechts aanwijzingen, hoe hij zou moeten zijn