Een nietig argument belet ons vaak om een verheven waarheid te aanvaarden: het is de zandkorrel in het oog, die ons belet te zien


een-nietig-argument-belet-ons-vaak-om-een-verheven-waarheid-te-aanvaarden-het-is-de-zandkorrel-in-het-oog-die-ons-belet-te-zien
jean antoine petit-senneennietigargumentbeletonsvaakomeenverhevenwaarheidteaanvaardenhetisdezandkorrelinoogdiezieneen nietignietig argumentargument beletbelet onsons vaakvaak omom eeneen verhevenverheven waarheidwaarheid tete aanvaardenhet isis dede zandkorrelzandkorrel inin hethet oogdie onsons beletbelet tete zieneen nietig argumentnietig argument beletargument belet onsbelet ons vaakons vaak omvaak om eenom een verheveneen verheven waarheidverheven waarheid tewaarheid te aanvaardenhet is deis de zandkorrelde zandkorrel inzandkorrel in hetin het oogdie ons beletons belet tebelet te zieneen nietig argument beletnietig argument belet onsargument belet ons vaakbelet ons vaak omons vaak om eenvaak om een verhevenom een verheven waarheideen verheven waarheid teverheven waarheid te aanvaardenhet is de zandkorrelis de zandkorrel inde zandkorrel in hetzandkorrel in het oogdie ons belet teons belet te zieneen nietig argument belet onsnietig argument belet ons vaakargument belet ons vaak ombelet ons vaak om eenons vaak om een verhevenvaak om een verheven waarheidom een verheven waarheid teeen verheven waarheid te aanvaardenhet is de zandkorrel inis de zandkorrel in hetde zandkorrel in het oogdie ons belet te zien

Wat ons dikwijls belet ons aan één enkele ondeugd over te geven is het feit dat wij er verscheidene hebben.De toorn belet iemand de waarheid te zienZich in de dienst der waarheid te begeven, betekent; eerlijk aanvaarden van hetgeen zich op een gegeven ogenblik als waarheid aan ons opdringtAls het oog niet straalt, kan het de zon niet zien; was Gods kracht niet binnen in ons niets goddelijks zou ons in vervoering brengenDie de zonde niet belet, als hij kan, gebiedt haarWil een wijsgerig stelsel iets betekenen voor ons leven, dan moet ook ons hart het aanvaarden