Een nieuwe heerser dient rustig, bedachtzaam en menselijk te werk te gaan er ervoor op te passen dat teveel vertrouwen hem niet onvoorzichtig en te veel wantrouwen hem niet onverdraaglijk maakt


een-nieuwe-heerser-dient-rustig-bedachtzaam-menselijk-te-werk-te-gaan-er-ervoor-op-te-passen-dat-teveel-vertrouwen-hem-niet-onvoorzichtig-te-veel
machiavellieennieuweheerserdientrustigbedachtzaammenselijktewerkgaanerervooroppassendatteveelvertrouwenhemnietonvoorzichtigveelwantrouwenonverdraaglijkmaakteen nieuwenieuwe heerserheerser dientdient rustigbedachtzaam enen menselijkmenselijk tete werkwerk tete gaangaan erer ervoorop tete passenpassen datdat teveelteveel vertrouwenvertrouwen hemhem nietniet onvoorzichtigonvoorzichtig enen tete veelveel wantrouwenwantrouwen hemhem nietniet onverdraaglijkonverdraaglijk maakteen nieuwe heersernieuwe heerser dientheerser dient rustigbedachtzaam en menselijken menselijk temenselijk te werkte werk tewerk te gaante gaan ergaan er ervoorer ervoor opervoor op teop te passente passen datpassen dat teveeldat teveel vertrouwenteveel vertrouwen hemvertrouwen hem niethem niet onvoorzichtigniet onvoorzichtig enonvoorzichtig en teen te veelte veel wantrouwenveel wantrouwen hemwantrouwen hem niethem niet onverdraaglijkniet onverdraaglijk maakt

Het algemene principe is dat een heerser ervoor moet zorgen dat hij alles wat hem gehaat of verachtelijk maakt, probeert te vermijdenAls een verborgen bloem in een ommuurde tuin, niet opgemerkt door het vee, door geen ploeg beroerd; de wind streelt hem, de zon sterkt hem, de regen brengt hem groot: veel jongens en meisjes opteren ervoorAls gij een vijand hebt, vergeldt hem dan niet kwaad met goed; want dat maakt hem beschaamd. Doch bewijst, dat hij u iets goeds heeft gedaanTeveel en te weinig wijn. Geef een mens er niets van, en hij kan de waarheid niet vinden. Geef hem er te veel van, en het resultaat is hetzelfdeVertrouwen maakt zalig, zowel hem die het koestert als hem die het inboezemtHet denken, dat de vrees voor de dood aankweekt, zegt: laten we hem uitstellen, laten we hem ontlopen, hem zoveel mogelijk op een afstand houden, laten we niet aan hem denken - maar u denkt er toch aan