Een omvangrijk geheugen stelt men niet op één lijn met wijsheid: alles wat meer is dan een woordenboek zou dan de naam van verhandeling krijgen


een-omvangrijk-geheugen-stelt-men-niet-op-één-lijn-met-wijsheid-alles-wat-meer-is-dan-een-woordenboek-zou-dan-de-naam-van-verhandeling-krijgen
john henry newmaneenomvangrijkgeheugensteltmennietopéénlijnmetwijsheidalleswatmeerisdaneenwoordenboekzoudenaamvanverhandelingkrijgeneen omvangrijkomvangrijk geheugengeheugen steltstelt menmen nietniet opop éénéén lijnlijn metmet wijsheidalles watwat meermeer isis dandan eeneen woordenboekwoordenboek zouzou dandan dede naamnaam vanvan verhandelingverhandeling krijgeneen omvangrijk geheugenomvangrijk geheugen steltgeheugen stelt menstelt men nietmen niet opniet op éénop één lijnéén lijn metlijn met wijsheidalles wat meerwat meer ismeer is danis dan eendan een woordenboekeen woordenboek zouwoordenboek zou danzou dan dedan de naamde naam vannaam van verhandelingvan verhandeling krijgeneen omvangrijk geheugen steltomvangrijk geheugen stelt mengeheugen stelt men nietstelt men niet opmen niet op éénniet op één lijnop één lijn metéén lijn met wijsheidalles wat meer iswat meer is danmeer is dan eenis dan een woordenboekdan een woordenboek zoueen woordenboek zou danwoordenboek zou dan dezou dan de naamdan de naam vande naam van verhandelingnaam van verhandeling krijgeneen omvangrijk geheugen stelt menomvangrijk geheugen stelt men nietgeheugen stelt men niet opstelt men niet op éénmen niet op één lijnniet op één lijn metop één lijn met wijsheidalles wat meer is danwat meer is dan eenmeer is dan een woordenboekis dan een woordenboek zoudan een woordenboek zou daneen woordenboek zou dan dewoordenboek zou dan de naamzou dan de naam vandan de naam van verhandelingde naam van verhandeling krijgen

Alles wat ik wil is een beetje meer dan ik ooit zal krijgen -Ashleigh Brilliant
alles-wat-ik-wil-is-een-beetje-meer-dan-ik-ooit-zal-krijgen
Wat zegt een naam? Dat wat wij een roos noemen, zou met elke andere naam even heerlijk ruiken -William Shakespeare
wat-zegt-een-naam-dat-wat-wij-een-roos-noemen-zou-met-elke-andere-naam-even-heerlijk-ruiken
Daar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel ding -Blaise Pascal
daar-men-niet-zo-universeel-kan-zijn-dat-men-alles-weet-wat-van-alles-te-weten-is-moet-men-weinig-weten-van-alles-want-het-is-veel-mooier-iets-van
Achting is meer waard dan beroemdheid; aanzien meer dan een grote naam; en eer meer dan roem -Nicolas Chamfort
achting-is-meer-waard-dan-beroemdheid-aanzien-meer-dan-een-grote-naam-eer-meer-dan-roem
Er zijn nauwelijks 'levensregels' waarvan men niet kan denken dat het van meer wijsheid zou getuigen er dwars tegen in te gaan dan te volgen -André Gide
er-zijn-nauwelijks-'levensregels'-waarvan-men-niet-kan-denken-dat-het-van-meer-wijsheid-zou-getuigen-er-dwars-tegen-in-te-gaan-dan-te-volgen