Een pessimist is iemand die zich verkneutert in slechte ervaringen, omdat ze hem gelijk geven


een-pessimist-is-iemand-die-zich-verkneutert-in-slechte-ervaringen-omdat-ze-hem-gelijk-geven
heinz ruhmanneenpessimistisiemanddiezichverkneutertinslechteervaringenomdatzehemgelijkgeveneen pessimistpessimist isis iemanddie zichzich verkneutertverkneutert inin slechteslechte ervaringenomdat zeze hemhem gelijkgelijk geveneen pessimist ispessimist is iemandis iemand dieiemand die zichdie zich verkneutertzich verkneutert inverkneutert in slechtein slechte ervaringenomdat ze hemze hem gelijkhem gelijk geveneen pessimist is iemandpessimist is iemand dieis iemand die zichiemand die zich verkneutertdie zich verkneutert inzich verkneutert in slechteverkneutert in slechte ervaringenomdat ze hem gelijkze hem gelijk geveneen pessimist is iemand diepessimist is iemand die zichis iemand die zich verkneutertiemand die zich verkneutert indie zich verkneutert in slechtezich verkneutert in slechte ervaringenomdat ze hem gelijk geven

Wij geven vaak de ander gelijk, soms omdat we het met hem eens zijn, maar meestal omdat we het niet eens de moeite waard vinden hem tegen te spreken -William Moore
wij-geven-vaak-de-ander-gelijk-soms-omdat-we-het-met-hem-eens-zijn-maar-meestal-omdat-we-het-niet-eens-de-moeite-waard-vinden-hem-tegen-te-spreken
Geven wekt meer blijdschap dan ontvangen, niet omdat geven een offeren is, maar omdat in het geven mijn levenskracht zich uit -Erich Fromm
geven-wekt-meer-blijdschap-dan-ontvangen-niet-omdat-geven-een-offeren-is-maar-omdat-in-het-geven-mijn-levenskracht-zich-uit
Grijsaards geven graag wijze voorschriften om zich erover te troosten dat zij geen slechte voorbeelden meer kunnen geven -Francois de la Rochefoucauld
grijsaards-geven-graag-wijze-voorschriften-om-zich-erover-te-troosten-dat-zij-geen-slechte-voorbeelden-meer-kunnen-geven
Iemand beminnen is hem het recht ontnemen en tevens hem de macht geven om ons te doen lijden -Comtesse Diane de Beausacq
iemand-beminnen-is-hem-het-recht-ontnemen-tevens-hem-de-macht-geven-om-ons-te-doen-lijden
Comité: groep van 5 mensen: één die al het werk doet, drie die hem daarbij schouderklopjes geven en één die zich laat verontschuldigen -Colin Bowles
comité-groep-van-5-mensen-één-die-al-het-werk-doet-drie-die-hem-daarbij-schouderklopjes-geven-één-die-zich-laat-verontschuldigen