Een revolutie is het succesvolle proces waarbij een slechte regering omver wordt geworpen en vervangen wordt door een nog slechtere


een-revolutie-is-het-succesvolle-proces-waarbij-een-slechte-regering-omver-wordt-geworpen-vervangen-wordt-door-een-nog-slechtere
oscar wildeeenrevolutieishetsuccesvolleproceswaarbijeenslechteregeringomverwordtgeworpenvervangendoornogslechtereeen revolutierevolutie isis hethet succesvollesuccesvolle procesproces waarbijwaarbij eeneen slechteslechte regeringregering omveromver wordtwordt geworpengeworpen enen vervangenvervangen wordtwordt dooreen nognog slechtereeen revolutie isrevolutie is hetis het succesvollehet succesvolle processuccesvolle proces waarbijproces waarbij eenwaarbij een slechteeen slechte regeringslechte regering omverregering omver wordtomver wordt geworpenwordt geworpen engeworpen en vervangenen vervangen wordtvervangen wordt doorwordt door eendoor een nogeen nog slechtereeen revolutie is hetrevolutie is het succesvolleis het succesvolle proceshet succesvolle proces waarbijsuccesvolle proces waarbij eenproces waarbij een slechtewaarbij een slechte regeringeen slechte regering omverslechte regering omver wordtregering omver wordt geworpenomver wordt geworpen enwordt geworpen en vervangengeworpen en vervangen wordten vervangen wordt doorvervangen wordt door eenwordt door een nogdoor een nog slechtereeen revolutie is het succesvollerevolutie is het succesvolle procesis het succesvolle proces waarbijhet succesvolle proces waarbij eensuccesvolle proces waarbij een slechteproces waarbij een slechte regeringwaarbij een slechte regering omvereen slechte regering omver wordtslechte regering omver wordt geworpenregering omver wordt geworpen enomver wordt geworpen en vervangenwordt geworpen en vervangen wordtgeworpen en vervangen wordt dooren vervangen wordt door eenvervangen wordt door een nogwordt door een nog slechtere

De revolutie, die de gelijkheid moest vestigen, heeft tot nog toe niets anders gedaan dan een troep oude schelmen vervangen door een menigte nieuweElke revolutie wordt begonnen door idealisten, voortgezet door vernielers en beëindigd door een tiranEen slechte dictator kan vervangen worden door een goede, een slechte aristocratie door een goede, maar de democratie is onverbeterlijk. Wat zij is, goed of slecht, dat moet zij blijven. Want als alle mensen regeren, kunnen er niet meer, minder of anderen aan het bewind komenEen vorst wordt gemakkelijk neer geworpen; maar de beginselen die hij vertegenwoordigde, overleven zijn val. Daarom worden de meeste revoluties gevolgd door restauratiesDe beste wijze om een regering omver te werpen is, er deel van uit makenIn onze moderne romans wordt het Attische zout door Spaanse peper vervangen