Een scepticus die dogmaticus wordt, heeft besloten dat het hoog tijd wordt er zijn gemak van te nemen


een-scepticus-die-dogmaticus-wordt-heeft-besloten-dat-het-hoog-tijd-wordt-er-zijn-gemak-van-te-nemen
henry s. haskinseenscepticusdiedogmaticuswordtheeftbeslotendathethoogtijdwordterzijngemakvantenemeneen scepticusscepticus diedie dogmaticusdogmaticus wordtheeft beslotenbesloten datdat hethet hooghoog tijdtijd wordtwordt erer zijnzijn gemakgemak vanvan tete nemeneen scepticus diescepticus die dogmaticusdie dogmaticus wordtheeft besloten datbesloten dat hetdat het hooghet hoog tijdhoog tijd wordttijd wordt erwordt er zijner zijn gemakzijn gemak vangemak van tevan te nemeneen scepticus die dogmaticusscepticus die dogmaticus wordtheeft besloten dat hetbesloten dat het hoogdat het hoog tijdhet hoog tijd wordthoog tijd wordt ertijd wordt er zijnwordt er zijn gemaker zijn gemak vanzijn gemak van tegemak van te nemeneen scepticus die dogmaticus wordtheeft besloten dat het hoogbesloten dat het hoog tijddat het hoog tijd wordthet hoog tijd wordt erhoog tijd wordt er zijntijd wordt er zijn gemakwordt er zijn gemak vaner zijn gemak van tezijn gemak van te nemen

Antwoord aan een psychiater: 'Het wordt hoog tijd, dat u eens naar een goede psychopaat gaat.'Het wordt tijd, dat de mens zijn doel kiest. Het wordt tijd, dat de mens de kiem van zijn hoogste verwachting plantAls iemand ontdekt dat zijn diepste aard één is met het AL, wordt hij verlost van de last van de tijd, angst en bezorgdheid; wordt hij bevrijd van de ketenen van vervreemding en bestaan als een afzonderlijk zelf. Zodra hij ziet dat het zelf en de ander één zijn, wordt hij verlost van de vrees voor het leven; zodra hij ziet dat zijn en niet-zijn één zijn, wordt hij bevrijdt van de angst om te stervenDe grondverwarring in de moderne tijd, die in alles zichtbaar wordt, is: dat men de gapende kloof van het kwaliteitsverschil tussen God en mens heeft dicht gekletstHet verlies dat door het hebben van sommige principes geleden wordt, is geloof ik ontzettend groot en ik geloof dat de tijd wel komt dat iets dergelijks wordt beseft en dat de wisselvalligheid meer aanbeden zal worden dan één dingIn een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie. In de loop van de tijd wordt iedere plaats gewoonlijk ingenomen door een werknemer die niet voor zijn taak berekend is. Het werk wordt gedaan door die werknemers, die hun niveau van incompetentie nog niet bereikt hebben