Een schrijver die in de zomer alleen maar goede recensies zit te lezen en zijn hoofd op hol laat brengen, krijgt in de winter de rekening gepresenteerd


een-schrijver-die-in-de-zomer-alleen-maar-goede-recensies-zit-te-lezen-zijn-hoofd-op-hol-laat-brengen-krijgt-in-de-winter-de-rekening-gepresenteerd
alain de bottoneenschrijverdieindezomeralleenmaargoederecensieszittelezenzijnhoofdophollaatbrengenkrijgtwinterrekeninggepresenteerdeen schrijverschrijver diedie inin dede zomerzomer alleenalleen maarmaar goedegoede recensiesrecensies zitzit tete lezenlezen enen zijnzijn hoofdhoofd opop holhol laatlaat brengenkrijgt inin dede winterwinter dede rekeningrekening gepresenteerdeen schrijver dieschrijver die indie in dein de zomerde zomer alleenzomer alleen maaralleen maar goedemaar goede recensiesgoede recensies zitrecensies zit tezit te lezente lezen enlezen en zijnen zijn hoofdzijn hoofd ophoofd op holop hol laathol laat brengenkrijgt in dein de winterde winter dewinter de rekeningde rekening gepresenteerd

Zomer en winter zijn in Engeland gemakkelijk te onderscheiden: in de zomer is de regen iets warmerWie een vrouw het hoofd op hol brengt, mag haar kapsel niet in de war brengenEen schrijver is zoals iemand die op een paard zit dat plotseling op hol slaat. Ik maak altijd een plan en op het einde is het dan iets helemaal andersNooit heeft een winter, hoe streng hij ook mag geweest zijn, belet dat de rozen in de zomer bloeienDiep in de winter leerde ik eindelijk dat er in mij een onoverwinnelijke zomer aanwezig wasGod is dag en nacht, winter en zomer, oorlog en vrede, overvloed en honger