Een schrijver is iemand die, niet tevreden met het feit dat hij zijn omgeving verveelt, ook nog de volgende generaties wil vervelen


een-schrijver-is-iemand-die-niet-tevreden-met-het-feit-dat-hij-zijn-omgeving-verveelt-ook-nog-de-volgende-generaties-wil-vervelen
montesquieueenschrijverisiemanddieniettevredenmethetfeitdathijzijnomgevingverveeltooknogdevolgendegeneratieswilverveleneen schrijverschrijver isis iemandniet tevredentevreden metmet hethet feitfeit datdat hijhij zijnzijn omgevingomgeving verveeltook nognog dede volgendevolgende generatiesgeneraties wilwil verveleneen schrijver isschrijver is iemandis iemand dieniet tevreden mettevreden met hetmet het feithet feit datfeit dat hijdat hij zijnhij zijn omgevingzijn omgeving verveeltook nog denog de volgendede volgende generatiesvolgende generaties wilgeneraties wil verveleneen schrijver is iemandschrijver is iemand dieniet tevreden met hettevreden met het feitmet het feit dathet feit dat hijfeit dat hij zijndat hij zijn omgevinghij zijn omgeving verveeltook nog de volgendenog de volgende generatiesde volgende generaties wilvolgende generaties wil verveleneen schrijver is iemand dieniet tevreden met het feittevreden met het feit datmet het feit dat hijhet feit dat hij zijnfeit dat hij zijn omgevingdat hij zijn omgeving verveeltook nog de volgende generatiesnog de volgende generaties wilde volgende generaties wil vervelen

Hij die van een gesprek met u weggaat, tevreden over zichzelf en over zijn geest, is ook volkomen tevreden over uHij die van een gesprek met u weggaat tevreden over zichzelf en over zijn geest is ook volkomen tevreden over uWie niet tevreden is met wat hij heeft, zou ook niet tevreden zijn met wat hij had willen hebbenWie zich verveelt als hij met zichzelf alleen is, heeft al het materiaal om anderen te vervelenWie niet tevreden is met wat hij heeft, zal ook niet tevreden zijn met wat hij krijgtMen meent wel eens, dat een zondaar iemand is met een zwakke wil. Veeleer is hij iemand die zijn leven al te zeer inricht naar de technische kunstgrepen van het `nooit' en `niet meer'. De weg naar de hel is niet met goede voornemens geplaveid, maar met grammaticaal geordende onzin