Een van de mooiste compensaties in het leven is dat geen enkel mens een ander kan helpen zonder zichzelf te helpen


een-van-de-mooiste-compensaties-in-het-leven-is-dat-geen-enkel-mens-een-ander-kan-helpen-zonder-zichzelf-te-helpen
ralph waldo emersoneenvandemooistecompensatiesinhetlevenisdatgeenenkelmenseenanderkanhelpenzonderzichzelfteeen vanvan dede mooistemooiste compensatiescompensaties inin hethet levenleven isis datdat geengeen enkelenkel mensmens eenander kankan helpenhelpen zonderzonder zichzelfzichzelf tete helpeneen van devan de mooistede mooiste compensatiesmooiste compensaties incompensaties in hetin het levenhet leven isleven is datis dat geendat geen enkelgeen enkel mensenkel mens eenmens een andereen ander kanander kan helpenkan helpen zonderhelpen zonder zichzelfzonder zichzelf tezichzelf te helpeneen van de mooistevan de mooiste compensatiesde mooiste compensaties inmooiste compensaties in hetcompensaties in het levenin het leven ishet leven is datleven is dat geenis dat geen enkeldat geen enkel mensgeen enkel mens eenenkel mens een andermens een ander kaneen ander kan helpenander kan helpen zonderkan helpen zonder zichzelfhelpen zonder zichzelf tezonder zichzelf te helpeneen van de mooiste compensatiesvan de mooiste compensaties inde mooiste compensaties in hetmooiste compensaties in het levencompensaties in het leven isin het leven is dathet leven is dat geenleven is dat geen enkelis dat geen enkel mensdat geen enkel mens eengeen enkel mens een anderenkel mens een ander kanmens een ander kan helpeneen ander kan helpen zonderander kan helpen zonder zichzelfkan helpen zonder zichzelf tehelpen zonder zichzelf te helpen

Het is één van de mooiste compensaties van het leven, dat geen mens oprecht kan proberen een ander te helpen, zonder daarbij tegelijkertijd zichzelf te helpen -Ralph Waldo Emerson
het-is-één-van-de-mooiste-compensaties-van-het-leven-dat-geen-mens-oprecht-kan-proberen-een-ander-te-helpen-zonder-daarbij-tegelijkertijd-zichzelf
Wij vinden het onze plicht de mensen te helpen zichzelf te helpen -Henry Ford
wij-vinden-het-onze-plicht-de-mensen-te-helpen-zichzelf-te-helpen
Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf -Galileo Galilei
je-kan-een-mens-niets-leren-kan-hem-alleen-helpen-het-zelf-te-ontdekken-in-zichzelf
We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen. -Ronald Reagan
we-kunnen-niet-iedereen-helpen-maar-iedereen-kan-iemand-helpen
Allen zullen u helpen als gij uzelf wilt helpen -Inayat Khan
allen-zullen-u-helpen-als-gij-uzelf-wilt-helpen
De grootste dienst, die we iemand kunnen bewijzen, is hem te helpen, zich zelf te helpen -Ralph Waldo Trine
de-grootste-dienst-die-we-iemand-kunnen-bewijzen-is-hem-te-helpen-zich-zelf-te-helpen