Een verstandige twijfelzucht is het voornaamste kenmerk van een goede criticus


een-verstandige-twijfelzucht-is-het-voornaamste-kenmerk-van-een-goede-criticus
james russell lowelleenverstandigetwijfelzuchtishetvoornaamstekenmerkvaneengoedecriticuseen verstandigeverstandige twijfelzuchttwijfelzucht isis hethet voornaamstevoornaamste kenmerkkenmerk vanvan eeneen goedegoede criticuseen verstandige twijfelzuchtverstandige twijfelzucht istwijfelzucht is hetis het voornaamstehet voornaamste kenmerkvoornaamste kenmerk vankenmerk van eenvan een goedeeen goede criticuseen verstandige twijfelzucht isverstandige twijfelzucht is hettwijfelzucht is het voornaamsteis het voornaamste kenmerkhet voornaamste kenmerk vanvoornaamste kenmerk van eenkenmerk van een goedevan een goede criticuseen verstandige twijfelzucht is hetverstandige twijfelzucht is het voornaamstetwijfelzucht is het voornaamste kenmerkis het voornaamste kenmerk vanhet voornaamste kenmerk van eenvoornaamste kenmerk van een goedekenmerk van een goede criticus

Het voornaamste kenmerk van een evenwichtige geest is het vermogen om zich aan iets vast te hechten en zichzelf als gezelschap te aanvaarden, -Seneca
het-voornaamste-kenmerk-van-een-evenwichtige-geest-is-het-vermogen-om-zich-aan-iets-vast-te-hechten-zichzelf-als-gezelschap-te-aanvaarden
Een wereld waarin alles even gemakkelijk ging, zou misschien een goede kinderkamer zijn maar geen werkplaats voor verstandige mannen vrouwen -Charles Haddon Spurgeon
een-wereld-waarin-alles-even-gemakkelijk-ging-zou-misschien-een-goede-kinderkamer-zijn-maar-geen-werkplaats-voor-verstandige-mannen-vrouwen
De goede criticus is hij, die de wederwaardigheden zijner ziel verhaalt te midden van meesterwerken -Anatole France
de-goede-criticus-is-hij-die-de-wederwaardigheden-zijner-ziel-verhaalt-te-midden-van-meesterwerken
Dat is een goede vraag die u stelt, maar geen verstandige vraag voor mij om te beantwoorden -Anthony Eden
dat-is-een-goede-vraag-die-u-stelt-maar-geen-verstandige-vraag-voor-mij-om-te-beantwoorden
Als men aan onbegrijpelijke, onzinnige dingen een verstandige uitleg wil geven, komt men vaak op goede gedachten -G. C. Lichtenberg
als-men-aan-onbegrijpelijke-onzinnige-dingen-een-verstandige-uitleg-wil-geven-komt-men-vaak-op-goede-gedachten