Een vrouw zal zichzelf altijd opofferen als je haar daartoe de gelegenheid geeft. Het is haar geliefkoosde vorm van zelfbevrediging


een-vrouw-zal-zichzelf-altijd-opofferen-als-haar-daartoe-de-gelegenheid-geeft-het-is-haar-geliefkoosde-vorm-van-zelfbevrediging
william somerset maughameenvrouwzalzichzelfaltijdopofferenalshaardaartoedegelegenheidgeefthetisgeliefkoosdevormvanzelfbevredigingeen vrouwvrouw zalzal zichzelfzichzelf altijdaltijd opofferenopofferen alsals jeje haarhaar daartoedaartoe dede gelegenheidgelegenheid geefthet isis haarhaar geliefkoosdegeliefkoosde vormvorm vanvan zelfbevredigingeen vrouw zalvrouw zal zichzelfzal zichzelf altijdzichzelf altijd opofferenaltijd opofferen alsopofferen als jeals je haarje haar daartoehaar daartoe dedaartoe de gelegenheidde gelegenheid geefthet is haaris haar geliefkoosdehaar geliefkoosde vormgeliefkoosde vorm vanvorm van zelfbevredigingeen vrouw zal zichzelfvrouw zal zichzelf altijdzal zichzelf altijd opofferenzichzelf altijd opofferen alsaltijd opofferen als jeopofferen als je haarals je haar daartoeje haar daartoe dehaar daartoe de gelegenheiddaartoe de gelegenheid geefthet is haar geliefkoosdeis haar geliefkoosde vormhaar geliefkoosde vorm vangeliefkoosde vorm van zelfbevredigingeen vrouw zal zichzelf altijdvrouw zal zichzelf altijd opofferenzal zichzelf altijd opofferen alszichzelf altijd opofferen als jealtijd opofferen als je haaropofferen als je haar daartoeals je haar daartoe deje haar daartoe de gelegenheidhaar daartoe de gelegenheid geefthet is haar geliefkoosde vormis haar geliefkoosde vorm vanhaar geliefkoosde vorm van zelfbevrediging

Een man zal, als hij eenmaal van een vrouw heeft gehouden, alles voor haar doen, behalve dòòr gaan met van haar te houden -Oscar Wilde
een-man-zal-als-hij-eenmaal-van-een-vrouw-heeft-gehouden-alles-voor-haar-doen-behalve-dòòr-gaan-met-van-haar-te-houden
De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als een vrouw met een buikje en een kale kop in haar eigen ogen aantrekkelijk blijft voor het andere geslacht -Earl Wilson
de-emancipatie-van-de-vrouw-zal-werkelijkheid-zijn-als-een-vrouw-met-een-buikje-een-kale-kop-in-haar-eigen-ogen-aantrekkelijk-blijft-voor-het-andere
De man die de vrouw haar kleine fouten niet vergeeft, zal zich nimmer verheugen in haar grote deugden -Kahlil Gibran
de-man-die-de-vrouw-haar-kleine-fouten-niet-vergeeft-zal-zich-nimmer-verheugen-in-haar-grote-deugden
Ik zal haar haten als ik kan; zo niet, dan zal ik haar mijns ondanks beminnen -Ovidius
ik-zal-haar-haten-als-ik-kan-zo-niet-dan-zal-ik-haar-mijns-ondanks-beminnen
De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als we in de krant kunnen lezen dat een verstrooide vrouw haar man per ongeluk bij een benzinestation heeft laten staan -William E. Vaughan
de-emancipatie-van-de-vrouw-zal-werkelijkheid-zijn-als-we-in-de-krant-kunnen-lezen-dat-een-verstrooide-vrouw-haar-man-per-ongeluk-bij-een