Een wet moet kort zijn, opdat zij beter door onkundigen onthouden worde


een-wet-moet-kort-zijn-opdat-zij-beter-door-onkundigen-onthouden-worde
senecaeenwetmoetkortzijnopdatzijbeterdooronkundigenonthoudenwordeeen wetwet moetmoet kortkort zijnopdat zijzij beterbeter dooronkundigen onthoudenonthouden wordeeen wet moetwet moet kortmoet kort zijnopdat zij beterzij beter doorbeter door onkundigendoor onkundigen onthoudenonkundigen onthouden wordeeen wet moet kortwet moet kort zijnopdat zij beter doorzij beter door onkundigenbeter door onkundigen onthoudendoor onkundigen onthouden wordeeen wet moet kort zijnopdat zij beter door onkundigenzij beter door onkundigen onthoudenbeter door onkundigen onthouden worde

De meimaand is een kus, die de hemel aan de aarde geeft, opdat ze thans zijn bruid en weldra moeder worde -Friedrich von Logau
de-meimaand-is-een-kus-die-de-hemel-aan-de-aarde-geeft-opdat-ze-thans-zijn-bruid-weldra-moeder-worde
Vergeef, opdat u vergeven worde -Seneca
vergeef-opdat-u-vergeven-worde
Uw geest en deugd diene de zin der aarde, mijne broeders; en aller dingen van waarde worde door u vastgesteld! Dus moet gij strijdende zijn! Dus moet gij scheppende zijn! -Friedrich Nietzsche
uw-geest-deugd-diene-de-zin-der-aarde-mijne-broeders-aller-dingen-van-waarde-worde-door-u-vastgesteld-dus-moet-gij-strijdende-zijn-dus-moet-gij
Wie slechts geeft, opdat zijn naam geprezen worde, die koopt wierook in voor wat hij uitgeeft; hij is slechts ruiler, geen gever meer -A. S. C. Wallis
wie-slechts-geeft-opdat-zijn-naam-geprezen-worde-die-koopt-wierook-in-voor-wat-hij-uitgeeft-hij-is-slechts-ruiler-geen-gever-meer
Een lange ziekte schijnt gevoegd te zijn tussen het leven en de dood, opdat de dood zelf een verlichting worde èn voor hen die sterven èn voor hen die achterblijven -Jean de la Bruyère
een-lange-ziekte-schijnt-gevoegd-te-zijn-tussen-het-leven-de-dood-opdat-de-dood-zelf-een-verlichting-worde-èn-voor-hen-die-sterven-èn-voor-hen-die
Een mens moet met zijn meerdere omgaan als met vuur; niet te dichtbij opdat hij zich niet brande, niet te ver er vandaan opdat hij niet bevrieze -Diogenes van Sinope
een-mens-moet-met-zijn-meerdere-omgaan-als-met-vuur-niet-te-dichtbij-opdat-hij-zich-niet-brande-niet-te-ver-er-vandaan-opdat-hij-niet-bevrieze