Een wetenschapper in zijn laboratorium is niet alleen maar een technicus, hij is ook een kind dat geconfronteerd wordt met natuurverschijnselen die net zoveel indruk op hem maken als sprookjes


een-wetenschapper-in-zijn-laboratorium-is-niet-alleen-maar-een-technicus-hij-is-ook-een-kind-dat-geconfronteerd-wordt-met-natuurverschijnselen-die-net
marie curieeenwetenschapperinzijnlaboratoriumisnietalleenmaareentechnicushijookkinddatgeconfronteerdwordtmetnatuurverschijnselendienetzoveelindrukophemmakenalssprookjeseen wetenschapperwetenschapper inin zijnzijn laboratoriumlaboratorium isis nietniet alleenalleen maarmaar eeneen technicushij isis ookook eeneen kindkind datdat geconfronteerdgeconfronteerd wordtwordt metmet natuurverschijnselennatuurverschijnselen diedie netnet zoveelzoveel indrukindruk opop hemhem makenmaken alsals sprookjeseen wetenschapper inwetenschapper in zijnin zijn laboratoriumzijn laboratorium islaboratorium is nietis niet alleenniet alleen maaralleen maar eenmaar een technicushij is ookis ook eenook een kindeen kind datkind dat geconfronteerddat geconfronteerd wordtgeconfronteerd wordt metwordt met natuurverschijnselenmet natuurverschijnselen dienatuurverschijnselen die netdie net zoveelnet zoveel indrukzoveel indruk opindruk op hemop hem makenhem maken alsmaken als sprookjes

Een vrijgezel merkt dat hij oud wordt, als hem niet meer wordt gevraagd waarom hij nog niet getrouwd is, maar waarom hij het niet geweest is -Robert Schumann
een-vrijgezel-merkt-dat-hij-oud-wordt-als-hem-niet-meer-wordt-gevraagd-waarom-hij-nog-niet-getrouwd-is-maar-waarom-hij-het-niet-geweest-is
Een kind wordt volwassen als het erachter komt dat het niet alleen het recht heeft gelijk te hebben, maar ook om geen gelijk te hebben -Thomas Szasz
een-kind-wordt-volwassen-als-het-erachter-komt-dat-het-niet-alleen-het-recht-heeft-gelijk-te-hebben-maar-ook-om-geen-gelijk-te-hebben