Een zieke is gevleid en haast getroost, als men hem overtuigt, dat zijn ziekte een buitengewoon geval is


een-zieke-is-gevleid-haast-getroost-als-men-hem-overtuigt-dat-zijn-ziekte-een-buitengewoon-geval-is
eugène marbeaueenziekeisgevleidhaastgetroostalsmenhemovertuigtdatzijnziekteeenbuitengewoongevaleen ziekezieke isis gevleidgevleid enen haasthaast getroostals menmen hemhem overtuigtdat zijnzijn ziekteziekte eeneen buitengewoonbuitengewoon gevalgeval iseen zieke iszieke is gevleidis gevleid engevleid en haasten haast getroostals men hemmen hem overtuigtdat zijn ziektezijn ziekte eenziekte een buitengewooneen buitengewoon gevalbuitengewoon geval iseen zieke is gevleidzieke is gevleid enis gevleid en haastgevleid en haast getroostals men hem overtuigtdat zijn ziekte eenzijn ziekte een buitengewoonziekte een buitengewoon gevaleen buitengewoon geval iseen zieke is gevleid enzieke is gevleid en haastis gevleid en haast getroostdat zijn ziekte een buitengewoonzijn ziekte een buitengewoon gevalziekte een buitengewoon geval is

Als een vrouw zegt dat ze niet gevleid kan worden, zeg haar dan dat het waar is, dan voelt ze zich gevleid -Oscar Wilde
als-een-vrouw-zegt-dat-ze-niet-gevleid-kan-worden-zeg-haar-dan-dat-het-waar-is-dan-voelt-ze-zich-gevleid
Een van de merkwaardigste kanten aan haast is dat het zo machtig interessant lijkt als we zelf haast hebben en zo belachelijk als een ander het heeft -Christopher Morley
een-van-de-merkwaardigste-kanten-aan-haast-is-dat-het-zo-machtig-interessant-lijkt-als-we-zelf-haast-hebben-zo-belachelijk-als-een-ander-het-heeft
Buitengewoon gelukkige en buitengewoon ongelukkige mensen zijn evenzeer geneigd tot hardheid -Montesquieu
buitengewoon-gelukkige-buitengewoon-ongelukkige-mensen-zijn-evenzeer-geneigd-tot-hardheid
Alleen een buitengewoon onwetend of buitengewoon intelligent iemand kan zich aan verandering onttrekken -Socrates
alleen-een-buitengewoon-onwetend-of-buitengewoon-intelligent-iemand-kan-zich-aan-verandering-onttrekken
Geluk is doorgaans net als een bril waar men vergeefs naar zoekt. Men vindt hem niet, omdat men hem al op zijn neus heeft -Paul Hörbiger
geluk-is-doorgaans-net-als-een-bril-waar-men-vergeefs-naar-zoekt-men-vindt-hem-niet-omdat-men-hem-al-op-zijn-neus-heeft