Een zin is levensvatbaar als hij beantwoordt aan al de eisen der ademhaling


een-zin-is-levensvatbaar-als-hij-beantwoordt-aan-al-de-eisen-der-ademhaling
gustave flauberteenzinislevensvatbaaralshijbeantwoordtaanaldeeisenderademhalingeen zinzin isis levensvatbaarlevensvatbaar alsals hijhij beantwoordtbeantwoordt aanaan alal dede eiseneisen derder ademhalingeen zin iszin is levensvatbaaris levensvatbaar alslevensvatbaar als hijals hij beantwoordthij beantwoordt aanbeantwoordt aan alaan al deal de eisende eisen dereisen der ademhalingeen zin is levensvatbaarzin is levensvatbaar alsis levensvatbaar als hijlevensvatbaar als hij beantwoordtals hij beantwoordt aanhij beantwoordt aan albeantwoordt aan al deaan al de eisenal de eisen derde eisen der ademhalingeen zin is levensvatbaar alszin is levensvatbaar als hijis levensvatbaar als hij beantwoordtlevensvatbaar als hij beantwoordt aanals hij beantwoordt aan alhij beantwoordt aan al debeantwoordt aan al de eisenaan al de eisen deral de eisen der ademhaling

Vrijheid: datgene wat er overblijft, als aan de eisen der gemeenschap is voldaan -H. E. Phaff
vrijheid-datgene-wat-er-overblijft-als-aan-de-eisen-der-gemeenschap-is-voldaan
Bekers der vernedering plegen meestal voller te zijn dan men denkt als men er lippen aan zet; zij eisen zelden slechts één enkele teug -A. S. C. Wallis
bekers-der-vernedering-plegen-meestal-voller-te-zijn-dan-men-denkt-als-men-er-lippen-aan-zet-zij-eisen-zelden-slechts-één-enkele-teug
'Die man is een der onzen of een vreemdeling,' zo rekenen mensen van lage zin; mannen van edele zin daarentegen beschouwen de ganse aarde als hun familie -Bhartrihari
'die-man-is-een-der-onzen-of-een-vreemdeling'-zo-rekenen-mensen-van-lage-zin-mannen-van-edele-zin-daarentegen-beschouwen-de-ganse-aarde-als-hun
Het bewijst domheid als men van een dichter durft eisen dat hij zijn gedichten begrijpt -Jan Greshoff
het-bewijst-domheid-als-men-van-een-dichter-durft-eisen-dat-hij-zijn-gedichten-begrijpt