Eigendomsrecht is recht tot gebruik en tot misbruik; zonder het recht om te misbruiken geen eigendom


eigendomsrecht-is-recht-tot-gebruik-tot-misbruik-zonder-het-recht-om-te-misbruiken-geen-eigendom
g. j. p. j. bollandeigendomsrechtisrechttotgebruikmisbruikzonderhetomtemisbruikengeeneigendomeigendomsrecht isis rechtrecht tottot gebruikgebruik enen tottot misbruikzonder hethet rechtrecht omom tete misbruikenmisbruiken geengeen eigendomeigendomsrecht is rechtis recht totrecht tot gebruiktot gebruik engebruik en toten tot misbruikzonder het rechthet recht omrecht om teom te misbruikente misbruiken geenmisbruiken geen eigendomeigendomsrecht is recht totis recht tot gebruikrecht tot gebruik entot gebruik en totgebruik en tot misbruikzonder het recht omhet recht om terecht om te misbruikenom te misbruiken geente misbruiken geen eigendomeigendomsrecht is recht tot gebruikis recht tot gebruik enrecht tot gebruik en tottot gebruik en tot misbruikzonder het recht om tehet recht om te misbruikenrecht om te misbruiken geenom te misbruiken geen eigendom

Onbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het rechtEr is slechts een ding dat erger is dan onrecht, dat is recht zonder zwaard in de hand. Als recht niet macht is, is het een kwaadMen ziet geen recht of onrecht dat niet per landstreek varieert. Drie graden dichter bij de pool of de ganse rechtspraak is andersom. Een meridiaan bepaalt of iets waar is. Na enkele jaren gebruik worden fundamentele wetten alweer veranderd. Het recht heeft zijn periodes. Mooie gerechtigheid die bij een rivier ophoudt. Wat aan deze kant van de Pyreneeën waar is, is aan de andere kant een vergissing!De gelijkheid zal misschien een recht zijn, maar geen menselijke macht zal haar tot werkelijkheid kunnen brengenGewoonte en gebruik oefenen vaak grote dwang uit op het rechtWie het vuur van een twist, waarmee hij niets te maken heeft, aanwakkert, heeft geen recht tot klagen wanneer de vonken hem in het gezicht vliegen