Eis nooit op als recht wat je als een gunst kunt vragen


eis-nooit-op-als-recht-wat-als-een-gunst-kunt-vragen
peter darboeisnooitopalsrechtwateengunstkuntvrageneis nooitnooit opop alsals rechtrecht watwat jeje alsals eeneen gunstgunst kuntkunt vrageneis nooit opnooit op alsop als rechtals recht watrecht wat jewat je alsje als eenals een gunsteen gunst kuntgunst kunt vrageneis nooit op alsnooit op als rechtop als recht watals recht wat jerecht wat je alswat je als eenje als een gunstals een gunst kunteen gunst kunt vrageneis nooit op als rechtnooit op als recht watop als recht wat jeals recht wat je alsrecht wat je als eenwat je als een gunstje als een gunst kuntals een gunst kunt vragen

Eis nooit als een recht wat gij als een gunst kunt vragenJe kunt nooit een gunst te vroeg doen, omdat je nooit weet wanneer het te laat zal zijnDe eis van zekerheid is een teken van zwakte, en als wij bij die eis blijven, leidt dat tot ontwrichtingAls je moet vragen wat jazz is, zul je het nooit weten!Een schrijver vragen wat hij over critici denkt, is net hetzelfde als een lantaarnpaal vragen wat hij over honden denktAls je de hele tijd blijft vragen wat alles is, krijg je nooit de tijd om het te weten