Elke gedachte die wij uitspreken neemt haar plaats in te midden der overige factoren welke het leven bepalen. De kracht ervan is des te groter, omdat in onze kleine wereld steeds weer dezelfde eisen en behoeften zich doen gelden


elke-gedachte-die-wij-uitspreken-neemt-haar-plaats-in-te-midden-der-overige-factoren-welke-het-leven-bepalen-de-kracht-ervan-is-te-groter-omdat-in
johann wolfgang von goetheelkegedachtediewijuitsprekenneemthaarplaatsintemiddenderoverigefactorenwelkehetlevenbepalendekrachtervanisgroteromdatonzekleinewereldsteedsweerdezelfdeeisenbehoeftenzichdoengeldenelke gedachtegedachte diedie wijwij uitsprekenuitspreken neemtneemt haarhaar plaatsplaats inin tete middenmidden derder overigeoverige factorenfactoren welkewelke hethet levenleven bepalende krachtkracht ervanervan isis desdes tete groteromdat inin onzeonze kleinekleine wereldwereld steedssteeds weerweer dezelfdedezelfde eiseneisen enen behoeftenbehoeften zichzich doendoen geldenelke gedachte diegedachte die wijdie wij uitsprekenwij uitspreken neemtuitspreken neemt haarneemt haar plaatshaar plaats inplaats in tein te middente midden dermidden der overigeder overige factorenoverige factoren welkefactoren welke hetwelke het levenhet leven bepalende kracht ervankracht ervan iservan is desis des tedes te groteromdat in onzein onze kleineonze kleine wereldkleine wereld steedswereld steeds weersteeds weer dezelfdeweer dezelfde eisendezelfde eisen eneisen en behoeftenen behoeften zichbehoeften zich doenzich doen gelden

Hoe geringer onze behoeften, des te dichter naderen wij tot de goden -Socrates
hoe-geringer-onze-behoeften-te-dichter-naderen-wij-tot-de-goden
De wijze, waarop de wereld rekening met ons houdt, staat meestal in een nauwer verband met de aanspraken, die wij doen gelden, dan met de verdiensten die wij vermogen aan te wijzen -Marie von Ebner-Eschenbach
de-wijze-waarop-de-wereld-rekening-met-ons-houdt-staat-meestal-in-een-nauwer-verband-met-de-aanspraken-die-wij-doen-gelden-dan-met-de-verdiensten-die
Onze trots neemt vaak toe naarmate onze overige gebreken afnemen -Francois de la Rochefoucauld
onze-trots-neemt-vaak-toe-naarmate-onze-overige-gebreken-afnemen
Als wij doen wat wij behoren te doen, verdienen wij geen lof omdat het onze plicht is -Augustinus
als-wij-doen-wat-wij-behoren-te-doen-verdienen-wij-geen-lof-omdat-het-onze-plicht-is
Grondgedachte, waarheid doet zich in het leven gelden: wie tot erkenning van de waarheid van zijn leven komt, en in zijn leven eenheid vindt, vindt ook de harmonie der wereld -Spinoza
grondgedachte-waarheid-doet-zich-in-het-leven-gelden-wie-tot-erkenning-van-de-waarheid-van-zijn-leven-komt-in-zijn-leven-eenheid-vindt-vindt-ook-de
Onze daden bepalen ons veel meer dan dat wij onze daden bepalen -George Eliot
onze-daden-bepalen-ons-veel-meer-dan-dat-wij-onze-daden-bepalen