Elke idioot is bekwaam om op een bepaald ogenblik een held te worden. Maar een waarlijk groot man is ook in het dagelijkse leven nog groot


elke-idioot-is-bekwaam-om-op-een-bepaald-ogenblik-een-held-te-worden-maar-een-waarlijk-groot-man-is-ook-in-het-dagelijkse-leven-nog-groot
swami vivekanandaelkeidiootisbekwaamomopeenbepaaldogenblikheldtewordenmaarwaarlijkgrootmanookinhetdagelijkselevennogelke idiootidioot isis bekwaambekwaam omom opop eeneen bepaaldbepaald ogenblikogenblik eeneen heldheld tete wordenmaar eeneen waarlijkwaarlijk grootgroot manman isis ookook inin hethet dagelijksedagelijkse levenleven nognog grootelke idioot isidioot is bekwaamis bekwaam ombekwaam om opom op eenop een bepaaldeen bepaald ogenblikbepaald ogenblik eenogenblik een heldeen held teheld te wordenmaar een waarlijkeen waarlijk grootwaarlijk groot mangroot man isman is ookis ook inook in hetin het dagelijksehet dagelijkse levendagelijkse leven nogleven nog grootelke idioot is bekwaamidioot is bekwaam omis bekwaam om opbekwaam om op eenom op een bepaaldop een bepaald ogenblikeen bepaald ogenblik eenbepaald ogenblik een heldogenblik een held teeen held te wordenmaar een waarlijk grooteen waarlijk groot manwaarlijk groot man isgroot man is ookman is ook inis ook in hetook in het dagelijksein het dagelijkse levenhet dagelijkse leven nogdagelijkse leven nog grootelke idioot is bekwaam omidioot is bekwaam om opis bekwaam om op eenbekwaam om op een bepaaldom op een bepaald ogenblikop een bepaald ogenblik eeneen bepaald ogenblik een heldbepaald ogenblik een held teogenblik een held te wordenmaar een waarlijk groot maneen waarlijk groot man iswaarlijk groot man is ookgroot man is ook inman is ook in hetis ook in het dagelijkseook in het dagelijkse levenin het dagelijkse leven noghet dagelijkse leven nog groot

O, neem het ogenblik waar, voordat het ons ontglipt; zo zelden komt er in het leven een ogenblik, dat waarlijk gewichtig is en grootEen waarlijk groot man is in staat te vergeven, als hij de macht heeft om te wrekenHad een groot man niet ook kleine kanten, er zou minder over hem gesproken wordenOm succesvol te zijn, moet je een mooie bruine kleur hebben, in een fraai gebouw leven (al is het in de kelder), in chique restaurants gezien worden (al neem je maar één drankje) en als je leent, groot lenenOm een groot man te zijn, moet men grote dingen hebben tot stand gebracht, maar het is niet voldoende grote dingen te hebben tot stand gebracht, om een groot man te zijnEen moedig soldaat is geen geweldenaar; een bekwaam strijder maakt zich nooit boos; een groot veroveraar vecht niet om kleinigheden met een volk; een vaardig volksmenner plaatst zich onder de mensen