Elke waarheid is alleen maar waarheid tot op zekere hoogte; komt zij aan haar grens dan komt er een kontrapunt en wordt zij onwaarheid


elke-waarheid-is-alleen-maar-waarheid-tot-op-zekere-hoogte-komt-zij-aan-haar-grens-dan-komt-er-een-kontrapunt-wordt-zij-onwaarheid
sören kierkegaardelkewaarheidisalleenmaartotopzekerehoogtekomtzijaanhaargrensdanereenkontrapuntwordtonwaarheidelke waarheidwaarheid isis alleenalleen maarmaar waarheidwaarheid tottot opop zekerezekere hoogtekomt zijzij aanaan haarhaar grensgrens dandan komtkomt erer eeneen kontrapuntkontrapunt enen wordtwordt zijzij onwaarheidelke waarheid iswaarheid is alleenis alleen maaralleen maar waarheidmaar waarheid totwaarheid tot optot op zekereop zekere hoogtekomt zij aanzij aan haaraan haar grenshaar grens dangrens dan komtdan komt erkomt er eener een kontrapunteen kontrapunt enkontrapunt en wordten wordt zijwordt zij onwaarheidelke waarheid is alleenwaarheid is alleen maaris alleen maar waarheidalleen maar waarheid totmaar waarheid tot opwaarheid tot op zekeretot op zekere hoogtekomt zij aan haarzij aan haar grensaan haar grens danhaar grens dan komtgrens dan komt erdan komt er eenkomt er een kontrapunter een kontrapunt eneen kontrapunt en wordtkontrapunt en wordt zijen wordt zij onwaarheidelke waarheid is alleen maarwaarheid is alleen maar waarheidis alleen maar waarheid totalleen maar waarheid tot opmaar waarheid tot op zekerewaarheid tot op zekere hoogtekomt zij aan haar grenszij aan haar grens danaan haar grens dan komthaar grens dan komt ergrens dan komt er eendan komt er een kontrapuntkomt er een kontrapunt ener een kontrapunt en wordteen kontrapunt en wordt zijkontrapunt en wordt zij onwaarheid

In het leven komt het erop aan, wie een waarheid zegt. In sommige monden wordt zelfs de waarheid tot leugenAlleen hij die zijn kracht aan banden legt, behoudt voor haar de spanning, waardoor zij tot daden komtDe wraak is mank; zij komt langzaam, maar zij komtHet is tot op zekere hoogte deel hebben aan een goede daad, haar van ganser harte te prijzenNooit liegt een vrouw op een meer geslepen wijze dan wanneer zij de waarheid zegt aan iemand die haar niet gelooftAls uit de waarheid een belediging voortkomt is het beter dat de belediging komt, dan dat de waarheid verborgen bleef