Enkel verdriet is van de ziel het wezen, eenzelfde eenzaamheid sluit allen in. De grootste liefde heeft geen andere zin, dan in elkanders oog het leed te lezen


enkel-verdriet-is-van-de-ziel-het-wezen-eenzelfde-eenzaamheid-sluit-allen-in-de-grootste-liefde-heeft-geen-andere-zin-dan-in-elkanders-oog-het-leed
ed. hoornikenkelverdrietisvandezielhetwezeneenzelfdeeenzaamheidsluitallenindegrootsteliefdeheeftgeenanderezindaninelkandersoogleedtelezenenkel verdrietverdriet isis vanvan dede zielziel hethet wezeneenzelfde eenzaamheideenzaamheid sluitsluit allenallen inde grootstegrootste liefdeliefde heeftheeft geenandere zindan inin elkanderselkanders oogoog hethet leedleed tete lezenenkel verdriet isverdriet is vanis van devan de zielde ziel hetziel het wezeneenzelfde eenzaamheid sluiteenzaamheid sluit allensluit allen inde grootste liefdegrootste liefde heeftliefde heeft geenheeft geen anderegeen andere zindan in elkandersin elkanders oogelkanders oog hetoog het leedhet leed teleed te lezen

Lijden is het grootste geven. Te geven aan wie men lief heeft het leed van zijn lijdende ziel, is de grootste gift, die te geven is -Louis Couperus
lijden-is-het-grootste-geven-te-geven-aan-wie-men-lief-heeft-het-leed-van-zijn-lijdende-ziel-is-de-grootste-gift-die-te-geven-is
Het leven heeft geen andere zin dan dit; leren niet bang te zijn voor de dood -Joost Zwagerman
het-leven-heeft-geen-andere-zin-dan-dit-leren-niet-bang-te-zijn-voor-de-dood
Het wezen der dingen is vlucht, het wezen der ziel is verdriet -Anton van Duinkerken
het-wezen-der-dingen-is-vlucht-het-wezen-der-ziel-is-verdriet
God heeft nog geen andere manier gevonden om een volk of menselijk wezen uit te verkiezen dan door het te vervloeken. -Jean Giraudoux
god-heeft-nog-geen-andere-manier-gevonden-om-een-volk-of-menselijk-wezen-uit-te-verkiezen-dan-door-het-te-vervloeken
Het is zeer de vraag of Hitler, geröntgend door het grote camera-oog, eenzelfde invloed op de Duitsers zou hebben gehad als hij, via de radio en op een afstandje, heeft kunnen uitoefenen -Nico Scheepmaker
het-is-zeer-de-vraag-of-hitler-geröntgend-door-het-grote-camera-oog-eenzelfde-invloed-op-de-duitsers-zou-hebben-gehad-als-hij-via-de-radio-op-een
Het heeft geen zin voor schapen om resoluties ten gunste van vegetarisme aan te nemen, zo lang de wolf een andere mening blijft toegedaan -Dean Inge
het-heeft-geen-zin-voor-schapen-om-resoluties-ten-gunste-van-vegetarisme-aan-te-nemen-zo-lang-de-wolf-een-andere-mening-blijft-toegedaan