Er bestaat geen abstracte kunst; men moet altijd met iets beginnen. Daarna kan men alle sporen van de werkelijkheid uitwissen. Dat is geen enkel probleem, want het idee van het onderwerp heeft al een onuitwisbare stempel achtergelaten


er-bestaat-geen-abstracte-kunst-men-moet-altijd-met-iets-beginnen-daarna-kan-men-alle-sporen-van-de-werkelijkheid-uitwissen-dat-is-geen-enkel
pablo picassoerbestaatgeenabstractekunstmenmoetaltijdmetietsbeginnendaarnakanallesporenvandewerkelijkheiduitwissendatisenkelprobleemwanthetideeonderwerpheeftaleenonuitwisbarestempelachtergelatener bestaatbestaat geengeen abstracteabstracte kunstmen moetmoet altijdaltijd metmet ietsiets beginnendaarna kankan menmen allealle sporensporen vanvan dede werkelijkheidwerkelijkheid uitwissendat isis geengeen enkelenkel probleemwant hethet ideeidee vanvan hethet onderwerponderwerp heeftheeft alal eeneen onuitwisbareonuitwisbare stempelstempel achtergelatener bestaat geenbestaat geen abstractegeen abstracte kunstmen moet altijdmoet altijd metaltijd met ietsmet iets beginnendaarna kan menkan men allemen alle sporenalle sporen vansporen van devan de werkelijkheidde werkelijkheid uitwissendat is geenis geen enkelgeen enkel probleemwant het ideehet idee vanidee van hetvan het onderwerphet onderwerp heeftonderwerp heeft alheeft al eenal een onuitwisbareeen onuitwisbare stempelonuitwisbare stempel achtergelaten

Er is geen abstracte kunst, men moet altijd met iets beginnen. Daarna kan men de sporen van de werkelijkheid verwijderen. -Pablo Picasso
er-is-geen-abstracte-kunst-men-moet-altijd-met-iets-beginnen-daarna-kan-men-de-sporen-van-de-werkelijkheid-verwijderen
Abstracte kunst bestaat niet. Je moet altijd ergens van uitgaan. Later kun je alle sporen van de werkelijkheid wissen -Pablo Picasso
abstracte-kunst-bestaat-niet-je-moet-altijd-ergens-van-uitgaan-later-kun-alle-sporen-van-de-werkelijkheid-wissen
Een echte mening heeft men enkel over dat waar men geen verstand van heeft -Gabriel Marcel
een-echte-mening-heeft-men-enkel-over-dat-waar-men-geen-verstand-van-heeft
Daar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel ding -Blaise Pascal
daar-men-niet-zo-universeel-kan-zijn-dat-men-alles-weet-wat-van-alles-te-weten-is-moet-men-weinig-weten-van-alles-want-het-is-veel-mooier-iets-van
Kunst die men verborgen houdt en niet naar buiten komt, heeft geen enkel nut -Lucianus van Samosata
kunst-die-men-verborgen-houdt-niet-naar-buiten-komt-heeft-geen-enkel-nut