Er is alle reden te geloven dat er een bepaald punt in de geest bestaat van waaruit het leven en de dood, het werkelijke en het denkbeeldige, het verleden en de toekomst, het mededeelbare en het niet-mededeelbare, hoog en laag niet meer als tegenstellingen gezien worden


er-is-alle-reden-te-geloven-dat-er-een-bepaald-punt-in-de-geest-bestaat-van-waaruit-het-leven-de-dood-het-werkelijke-het-denkbeeldige-het-verleden
andré bretonerisalleredentegelovendatereenbepaaldpuntindegeestbestaatvanwaaruithetlevendoodwerkelijkedenkbeeldigeverledentoekomstmededeelbarenietmededeelbarehooglaagnietmeeralstegenstellingengezienwordener isis allealle redenreden tete gelovengeloven datdat erer eeneen bepaaldbepaald puntpunt inin dede geestgeest bestaatbestaat vanvan waaruitwaaruit hethet levenleven enen dede doodhet werkelijkewerkelijke enen hethet denkbeeldigehet verledenverleden enen dede toekomsthet mededeelbaremededeelbare enen hethoog enen laaglaag nietniet meermeer alsals tegenstellingentegenstellingen geziengezien wordener is alleis alle redenalle reden tereden te gelovente geloven datgeloven dat erdat er eener een bepaaldeen bepaald puntbepaald punt inpunt in dein de geestde geest bestaatgeest bestaat vanbestaat van waaruitvan waaruit hetwaaruit het levenhet leven enleven en deen de doodhet werkelijke enwerkelijke en heten het denkbeeldigehet verleden enverleden en deen de toekomsthet mededeelbare enmededeelbare en hethoog en laagen laag nietlaag niet meerniet meer alsmeer als tegenstellingenals tegenstellingen gezientegenstellingen gezien worden

De toekomst bestaat niet. De toekomst is alweer het verleden van onze kinderen -Armand Salacrou
de-toekomst-bestaat-niet-de-toekomst-is-alweer-het-verleden-van-onze-kinderen
De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen wat je niet bent. Het geheim van het leven is 'te sterven vóór je dood' en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaat -Eckhart Tolle
de-dood-betekent-dat-alles-van-wordt-afgenomen-wat-niet-bent-het-geheim-van-het-leven-is-'te-sterven-vóór-dood'-dan-tot-de-ontdekking-te-komen