Er is een lang leven voor nodig om de gevolgen van de opvoeding geheel te boven te komen


er-is-een-lang-leven-voor-nodig-om-de-gevolgen-van-de-opvoeding-geheel-te-boven-te-komen
jan greshofferiseenlanglevenvoornodigomdegevolgenvanopvoedinggeheeltebovenkomener isis eeneen langlang levenleven voornodig omom dede gevolgengevolgen vanvan dede opvoedingopvoeding geheelgeheel tete bovenboven tete komener is eenis een langeen lang levenlang leven voorleven voor nodigvoor nodig omnodig om deom de gevolgende gevolgen vangevolgen van devan de opvoedingde opvoeding geheelopvoeding geheel tegeheel te bovente boven teboven te komener is een langis een lang leveneen lang leven voorlang leven voor nodigleven voor nodig omvoor nodig om denodig om de gevolgenom de gevolgen vande gevolgen van degevolgen van de opvoedingvan de opvoeding geheelde opvoeding geheel teopvoeding geheel te bovengeheel te boven tete boven te komener is een lang levenis een lang leven vooreen lang leven voor nodiglang leven voor nodig omleven voor nodig om devoor nodig om de gevolgennodig om de gevolgen vanom de gevolgen van dede gevolgen van de opvoedinggevolgen van de opvoeding geheelvan de opvoeding geheel tede opvoeding geheel te bovenopvoeding geheel te boven tegeheel te boven te komen

Waarom zou de maatschappij zich enkel verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van kinderen maar niet voor de opvoeding van volwassenen van alle leeftijden? -Erich Fromm
waarom-zou-de-maatschappij-zich-enkel-verantwoordelijk-voelen-voor-de-opvoeding-van-kinderen-maar-niet-voor-de-opvoeding-van-volwassenen-van-alle
Als een man een rijk bewerkte grafsteen nodig heeft om in de herinnering van zijn land bewaard te blijven, is het duidelijk dat zijn leven geheel en al een daad van volledige overbodigheid is geweest -Oscar Wilde
als-een-man-een-rijk-bewerkte-grafsteen-nodig-heeft-om-in-de-herinnering-van-zijn-land-bewaard-te-blijven-is-het-duidelijk-dat-zijn-leven-geheel-al
Een van de dingen die mensen niet geleerd wordt is op te komen voor hun eigen spontane gevoelens indien die tegen hun opvoeding indruisen -D. H. Lawrence
een-van-de-dingen-die-mensen-niet-geleerd-wordt-is-op-te-komen-voor-hun-eigen-spontane-gevoelens-indien-die-tegen-hun-opvoeding-indruisen
Wat is het leven toch kort. Je krijgt amper de tijd je jeugd te boven te komen -Fons Jansen
wat-is-het-leven-toch-kort-je-krijgt-amper-de-tijd-jeugd-te-boven-te-komen
Belangrijkste reden voor 'ongebondenheid' is een wens om te vluchten voor de pijn van het leven, en boven alles voor liefde, dat, seksueel of niet-seksueel, hard werken is -George Orwell
belangrijkste-reden-voor-'ongebondenheid'-is-een-wens-om-te-vluchten-voor-de-pijn-van-het-leven-boven-alles-voor-liefde-dat-seksueel-of-niet-seksueel