Er is een lelijkheid der ziel, die zich ook in het gelaat afspiegelt


er-is-een-lelijkheid-der-ziel-die-zich-ook-in-het-gelaat-afspiegelt
carmen sylvaeriseenlelijkheidderzieldiezichookinhetgelaatafspiegelter isis eeneen lelijkheidlelijkheid derder zieldie zichzich ookook inin hethet gelaatgelaat afspiegelter is eenis een lelijkheideen lelijkheid derlelijkheid der zieldie zich ookzich ook inook in hetin het gelaathet gelaat afspiegelter is een lelijkheidis een lelijkheid dereen lelijkheid der zieldie zich ook inzich ook in hetook in het gelaatin het gelaat afspiegelter is een lelijkheid deris een lelijkheid der zieldie zich ook in hetzich ook in het gelaatook in het gelaat afspiegelt

Het gelaat weerspiegelt de ziel, de ogen verraden haarDe lelijkheid, die zich doet vergeten, is mooier dan de schoonheidDegene die de aandacht niet richt op wat zich afspeelt in de ziel van een ander, is niet ongelukkig; maar zij die de roerselen in hun eigen ziel niet nauwlettend volgen, moeten wel ongelukkig zijnHet karakter is voor de ziel, wat het gelaat voor het lichaam isHet eindpunt van de godsdienst, de ziel der deugden en de korte samenvatting der wet, dat is de barmhartigheidTussen het genot der zinnen en de vrede der ziel blijft de mens slechts de bange keuze