Er is geen armere man dan de rijke die meent beveiligd te zijn tegen armoede; de roes van de rijkdom is sterker dan die van de wijn


er-is-geen-armere-man-dan-de-rijke-die-meent-beveiligd-te-zijn-tegen-armoede-de-roes-van-de-rijkdom-is-sterker-dan-die-van-de-wijn
al-djahizerisgeenarmeremandanderijkediemeentbeveiligdtezijntegenarmoederoesvanrijkdomsterkerwijner isis geengeen armerearmere manman dandan dede rijkerijke diedie meentmeent beveiligdbeveiligd tete zijnzijn tegentegen armoedede roesroes vanvan dede rijkdomrijkdom isis sterkersterker dandan diedie vanvan dede wijner is geenis geen armeregeen armere manarmere man danman dan dedan de rijkede rijke dierijke die meentdie meent beveiligdmeent beveiligd tebeveiligd te zijnte zijn tegenzijn tegen armoedede roes vanroes van devan de rijkdomde rijkdom isrijkdom is sterkeris sterker dansterker dan diedan die vandie van devan de wijner is geen armereis geen armere mangeen armere man danarmere man dan deman dan de rijkedan de rijke diede rijke die meentrijke die meent beveiligddie meent beveiligd temeent beveiligd te zijnbeveiligd te zijn tegente zijn tegen armoedede roes van deroes van de rijkdomvan de rijkdom isde rijkdom is sterkerrijkdom is sterker danis sterker dan diesterker dan die vandan die van dedie van de wijner is geen armere manis geen armere man dangeen armere man dan dearmere man dan de rijkeman dan de rijke diedan de rijke die meentde rijke die meent beveiligdrijke die meent beveiligd tedie meent beveiligd te zijnmeent beveiligd te zijn tegenbeveiligd te zijn tegen armoedede roes van de rijkdomroes van de rijkdom isvan de rijkdom is sterkerde rijkdom is sterker danrijkdom is sterker dan dieis sterker dan die vansterker dan die van dedan die van de wijn

Als de rijke veel van zijn armoede spreekt, geloof hem dan vrij; hij liegt waarlijk niet -Angelus Silesius
als-de-rijke-veel-van-zijn-armoede-spreekt-geloof-hem-dan-vrij-hij-liegt-waarlijk-niet
De geestelijke armoede is een rijkdom waar niet velen tegen bestand zijn -Paul van Ostaijen
de-geestelijke-armoede-is-een-rijkdom-waar-niet-velen-tegen-bestand-zijn
Het is minder de rijkdom, die de mensen bederft dan het nastreven van rijkdom -Louis G. A. de Bonald
het-is-minder-de-rijkdom-die-de-mensen-bederft-dan-het-nastreven-van-rijkdom
Geen vrouw is zelfstandiger dan die, welke afhankelijk is van een man die haar liefheeft -Otto Weiss
geen-vrouw-is-zelfstandiger-dan-die-welke-afhankelijk-is-van-een-man-die-haar-liefheeft
Geen beter geneesmiddel tegen een ziek hart en tegen zwaarmoedigheid dan het uitoefenen van zijn plicht -Paul Bourget
geen-beter-geneesmiddel-tegen-een-ziek-hart-tegen-zwaarmoedigheid-dan-het-uitoefenen-van-zijn-plicht
Er is een soort nuchterheid die bijzonder treurig is, namelijk die waaraan geen roes voorafging -Otto Weiss
er-is-een-soort-nuchterheid-die-bijzonder-treurig-is-namelijk-die-waaraan-geen-roes-voorafging