Er is geen geheim voor succes dus verspil je tijd niet aan het zoeken naar zo’n recept. Succes is het resultaat van perfectionisme, hard werken, leren van je fouten, loyaliteit naar de personen voor wie je werkt en doorzettingsvermogen


er-is-geen-geheim-voor-succes-dus-verspil-tijd-niet-aan-het-zoeken-naar-zon-recept-succes-is-het-resultaat-van-perfectionisme-hard-werken-leren-van
colin powellerisgeengeheimvoorsuccesdusverspiltijdnietaanhetzoekennaarzo’nreceptsuccesresultaatvanperfectionismehardwerkenlerenfoutenloyaliteitdepersonenwiewerktdoorzettingsvermogener isis geengeen geheimgeheim voorsucces dusdus verspilverspil jeje tijdtijd nietniet aanaan hethet zoekenzoeken naarnaar zo’nzo’n receptsucces isis hethet resultaatresultaat vanvan perfectionismehard werkenleren vanvan jeje foutenloyaliteit naarnaar dede personenpersonen voorwie jeje werktwerkt enen doorzettingsvermogener is geenis geen geheimgeen geheim voorgeheim voor succesvoor succes dussucces dus verspildus verspil jeverspil je tijdje tijd niettijd niet aanniet aan hetaan het zoekenhet zoeken naarzoeken naar zo’nnaar zo’n receptsucces is hetis het resultaathet resultaat vanresultaat van perfectionismeleren van jevan je foutenloyaliteit naar denaar de personende personen voorpersonen voor wievoor wie jewie je werktje werkt enwerkt en doorzettingsvermogen

Verspil geen tijd aan het zoeken naar een hindernis. Wellicht is het er niet -Franz Kafka
verspil-geen-tijd-aan-het-zoeken-naar-een-hindernis-wellicht-is-het-er-niet
Fouten zijn als strootjes aan de oppervlakte van de stroom; wie naar parels wil zoeken moet duiken -John Dryden
fouten-zijn-als-strootjes-aan-de-oppervlakte-van-de-stroom-wie-naar-parels-wil-zoeken-moet-duiken
Ik ken geen zekere weg naar het succes, alleen een naar de zekere mislukking: het iedereen naar de zin willen maken -Plato
ik-ken-geen-zekere-weg-naar-het-succes-alleen-een-naar-de-zekere-mislukking-het-iedereen-naar-de-zin-willen-maken
De constante drang naar succes, dat is mijn drijfveer, ik vind het heerlijk om succes te hebben -Joop van de Ende
de-constante-drang-naar-succes-dat-is-mijn-drijfveer-ik-vind-het-heerlijk-om-succes-te-hebben
Succes luistert alleen maar naar applaus. Het is doof voor al het andere. -Elias Canetti
succes-luistert-alleen-maar-naar-applaus-het-is-doof-voor-al-het-andere