Er is geen splitsing tussen mannelijk denken en vrouwelijk denken, er zijn op dat gebied alleen maar domme conventies van zijn en van denken en iedereen die ooit de moeite waard was, heeft er zich altijd aan onttrokken


er-is-geen-splitsing-tussen-mannelijk-denken-vrouwelijk-denken-er-zijn-op-dat-gebied-alleen-maar-domme-conventies-van-zijn-van-denken-iedereen-die
renate rubinsteinerisgeensplitsingtussenmannelijkdenkenvrouwelijkdenkenerzijnopdatgebiedalleenmaardommeconventiesvaniedereendieooitdemoeitewaardwasheeftzichaltijdaanonttrokkener isis geengeen splitsingsplitsing tussentussen mannelijkmannelijk denkendenken enen vrouwelijkvrouwelijk denkener zijnzijn opop datdat gebiedgebied alleenalleen maarmaar dommedomme conventiesconventies vanvan zijnzijn enen vanvan denkendenken enen iedereeniedereen diedie ooitooit dede moeitemoeite waardwaard washeeft erer zichzich altijdaltijd aanaan onttrokkener is geenis geen splitsinggeen splitsing tussensplitsing tussen mannelijktussen mannelijk denkenmannelijk denken endenken en vrouwelijken vrouwelijk denkener zijn opzijn op datop dat gebieddat gebied alleengebied alleen maaralleen maar dommemaar domme conventiesdomme conventies vanconventies van zijnvan zijn enzijn en vanen van denkenvan denken endenken en iedereenen iedereen dieiedereen die ooitdie ooit deooit de moeitede moeite waardmoeite waard washeeft er zicher zich altijdzich altijd aanaltijd aan onttrokken

De stilte, die door het denken in elkaar gezet wordt staat stil, is dood, maar de stilte, die ontstaat als het denken zijn eigen begin heeft begrepen, zijn eigen aard kent, heeft begrepen hoe alle denken nooit vrij is, maar altijd oud - deze stilte is meditatie, waarin de mediterende volkomen afwezig is, want de geest heeft zich van het verleden ontdaanNiet zij, die altijd het eerst aan zichzelf denken, zijn de ergste egoïsten, maar zij, die nooit aan anderen denkenDe intellectueel is iemand, die pas in de allerlaatste plaats zijn toevlucht neemt tot denken; denken in de betekenis van: gedachten bij zich toelaten, die men officieus al heeft, maar nog niet heeft durven formuleren, omdat zij tegen het reeds geformuleerde indruischenDenken kweekt angst: denken over de pijn, denken over de dood, denken over teleurstellingen, over successen, over wat misschien zal gebeuren, over hoe het zou moeten zijn, enz, enzDenken is nuttig; maar handelen zonder te veel te denken is soms noodzakelijk. Grote heldendaden zijn gewoonlijk te danken aan mensen die weinig hebben nagedachtDe meeste mensen houden er alleen principes op na om zich de moeite van het denken te kunnen besparen