Er is iets ongeborens, ongewordens, ongeschapen, ongevormds. Bestond dat niet, dan zou er geen uitweg zijn uit deze wereld van het geborene, gewordene, geschapene, gevormde


er-is-iets-ongeborens-ongewordens-ongeschapen-ongevormds-bestond-dat-niet-dan-zou-er-geen-uitweg-zijn-uit-deze-wereld-van-het-geborene-gewordene
boeddhaerisietsongeborensongewordensongeschapenongevormdsbestonddatnietdanzouergeenuitwegzijnuitdezewereldvanhetgeborenegewordenegeschapenegevormdeer isis ietsiets ongeborensbestond datdat nietdan zouzou erer geengeen uitweguitweg zijnzijn uituit dezedeze wereldwereld vanvan hethet geboreneer is ietsis iets ongeborensbestond dat nietdan zou erzou er geener geen uitweggeen uitweg zijnuitweg zijn uitzijn uit dezeuit deze werelddeze wereld vanwereld van hetvan het geborene

Als een God deze wereld gemaakt heeft, dan zou ik niet die God willen zijn; haar ellende zou me het hart uiteenrijtenSterven? Ik zou zeggen van niet, beste kerel. Geen Barrymore zou het toestaan dat zo iets banaals hem zou overkomenZou men zich kunnen voorstellen dat een steen bewustzijn zou hebben? En als iemand het kan - zou dat niet alleen maar bewijzen dat deze voorstellerij voor ons geen belang heeft?Wat is het onderscheid tussen de mens en het dier? Niet zijn rechtstaande houding. Dat was al aanwezig bij de apen lang voordat de hersenen zich begonnen te ontwikkelen. Ook niet het gebruik van gereedschap. Het is iets geheel nieuws, iets dat voorheen onbekend was: zelfbewustzijn. Dieren hebben ook een bewustzijn: ze zijn zich bewust van dingen. Ze weten dat dit hier één ding is en dat daar een ander ding. Maar toen de mens ter aarde kwam had hij een nieuw bewustzijn, een bewustzijn van zichzelf. Hij wist dat hij bestond en dat ook hij iets anders was, iets anders dan de natuur, iets anders dan andere mensen. Hij werd zichzelf gewaar. Hij was zich bewust dat hij dacht en voelde. Zover wij weten is er niets dergelijks in de dierenwereld. Dat is de kenmerkende eigenschap dat mensen mensen maaktAls men de koppen uit de kranten zou weglaten, wat zou het dan een stuk stiller in de wereld zijnAls nieuwsgierigheid niet bestond, dan zou er maar weinig gedaan worden voor het welzijn van de naasten